Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-FC-N-016 - organische microverontreinigingen

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Bodemsamenstelling       Overeenkomstig NEN 5753 (pipetmethode - sedigraph) zie S-MD-N-004
(2): Organisch koolstof       Katalytische oxidatie na verwijdering anorganisch koolstof / GC / TCD
(3): Organochloorbestrijdingsmiddelen       
(4): Chloorfenoxyalkaanzuren       
(5): Polaire bestrijdingsmiddelen       
(6): Polychloorbifenylen       
(7): Vluchtige organische koolwaterstoffen       
(8): Polycyclische aromatische koolwaterstoffen       
(9): Polybroomdifenylethers       
(10): Matig polaire verbindingen (P-, N-bestrijdingsmiddelen, chlooranaliden, MPV)       
(11): Chloorfenolen       
(12): Diverse analyses       
(13): Organotinverbindingen       
(14): Bodemsamenstelling       
(15): Organisch-koolstof       
 
Afgeleide parameters
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar