Indicatorfiches | Scheldemonitor


>> Milieueffecten van de havens en scheepvaart

Kernboodschap:

De inspanningen vanuit de maritieme sector, om de milieudruk te ontkoppelen van de groei in deze sector, zijn merkbaar. In de Scheldehavens zijn de emissies van zwaveloxides, fijn stof en stikstofoxides relatief gedaald ten opzichte van de (stijgende) goederenoverslag, en in sommige gevallen zelfs gedaald in absolute termen. De strengere emissienormen, het gebruik van laagzwavelige brandstof en de vernieuwing van de scheepsmotoren spelen hier ongetwijfeld een rol. Er blijkt ook een trendbreuk op te treden in de CO2-emissies, die minder snel stijgen in verhouding tot de goederenoverslag. De Scheldehavens streven naar meer milieuvriendelijke transportwijzen voor het goederenvervoer van en naar het achterland. In de loop van 2010 komt cijfermateriaal beschikbaar dat trends in de algemene modale verdeling van het goederentransport kan weergeven.

Indicator samengevat

MetingTechnische ficheDataleverancier(s)
Emissies van havens en scheepvaart in het Schelde-estuariumEmissieregistratie Nederland
TNO
Vlaamse milieumaatschappij
Modale verdeling van goederentransport van de Scheldehavens via achterlandverbindingenGemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Havenbedrijf Gent
Projectgroep Kanaal Gent-Terneuzen
Zeeland Seaports


  
 Bekijk deze data in het dataportaal: