Indicatorfiches | Scheldemonitor


>> Belasting door milieuverontreinigende stoffen

Kernboodschap:

De voorbije decennia leverden consumenten, industrie, landbouw, vervoer en verkeer en andere sectoren, grote inspanningen om de belasting van het Schelde-estuarium door milieuverontreinigende stoffen zoals zware metalen, bestrijdingsmiddelen en nutriënten aan te pakken. De belasting door nutriënten (stikstof- en fosforverbindingen), in het stroomgebied van de Schelde in Vlaanderen en Nederland is in de afgelopen 20 jaar over het algemeen gedaald. In 2009 behaalt 95% van de aangeduide zwemwateren in het Schelde-estuarium de Europese minimumnormen voor zwemwaterkwaliteit. Het aandeel 'sterk verontreinigde' waterbodems in het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium daalt in de periode 2000 - 2007 van 70% naar 54%. In 2009 voldoen alle stalen van baggerspecie in de Westerschelde aan de kwaliteitsnorm. De gemeten gehalten aan milieuverontreinigende stoffen in het voedselweb van het Schelde-estuarium zijn in de afgelopen decennia afgenomen.

Indicator samengevat

MetingTechnische ficheDataleverancier(s)
Afvoer van nutriënten naar het oppervlaktewater in het Schelde-estuariumEmissieregistratie Nederland
Vlaamse milieumaatschappij
Milieuverontreinigende stoffen in het voedselweb van het Schelde-estuariumInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Rijkswaterstaat
Wageningen IMARES
Waterbodemkwaliteit in het Schelde-estuariumVlaamse milieumaatschappij
Zwemwaterkwaliteit in het Schelde-estuariumEuropees Milieuagentschap


  
 Bekijk deze data in het dataportaal: