Indicatorfiches | Scheldemonitor


>> Status van soorten en habitats

Kernboodschap:

Van de soorten en habitats in de Natura 2000 gebieden van het Schelde-estuarium bevinden zich slechts 4 van de 30 (of 13%) in een gunstige staat van instandhouding op niveau van de ruimere biogeografische regio's. Op gebiedsniveau is de toestand van soorten en habitats voorlopig beoordeeld volgens de 'beschermingsstatus'. Alle Habitatrichtlijnsoorten in de gebieden 'Schelde- en Durmeëstuarium' en 'Vlakte van de Raan' kennen een goed of uitstekend bewaarde beschermingsstatus. Drie van de vijf soorten in 'Westerschelde & Saeftinghe' hebben een goed bewaarde beschermingsstatus. De toestand van de kamsalamander in 'Zwin & Kievittepolder' is matig of minder goed bewaard. Bijna alle vogelsoorten die zijn aangewezen voor de Vogelrichtlijngebieden van het Schelde-estuarium hebben een goede of uitstekend bewaarde beschermingsstatus. Het aantal broedparen en het broedsucces van kustbroedvogels in het Schelde-estuarium kent vaak een grillige trend. Veel omgevingsfactoren (bv. Weersomstandigheden, predatie, aanwezige vegetatie,…) zijn hier van invloed.

Indicator samengevat

MetingTechnische ficheDataleverancier(s)
Staat van instandhouding (SVI) van de habitats van de Habitatrichtlijn in het Schelde-estuariumInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Staat van instandhouding (SVI) van de soorten van de Habitatrichtlijn in het Schelde-estuariumInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Status van de vogels van de Vogelrichtlijn in het Schelde-estuariumInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Aantallen en broedsucces van kustbroedvogels in het Schelde-estuariumInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Rijkswaterstaat, Waterdienst


  
 Bekijk deze data in het dataportaal: