Indicatorfiches | Scheldemonitor


>> Bescherming en ontwikkeling van natuurgebieden

Kernboodschap:

De oppervlakte van waardevolle, wettelijk beschermde natuurgebieden en landschappen in het Schelde-estuarium kende in de afgelopen 70 jaar een exponentiële toename van 167 ha in 1939 tot 92.588 ha absoluut beschermde oppervlakte in 2009. In het kader van het geactualiseerde Sigmaplan zal tegen 2025 ruim 5.300 ha nieuw natuurgebied worden ontwikkeld langs de Zeescheldevallei. Ook in het kader van het natuurpakket Westerschelde zal minimaal 600 ha nieuwe (estuariene) natuur worden gerealiseerd.

Indicator samengevat

MetingTechnische ficheDataleverancier(s)
Natuurontwikkeling in het kader van het Vlaamse Sigmaplan en het Nederlandse Natuurpakket WesterscheldeProvincie Zeeland
Waterwegen en Zeekanaal NV
Oppervlakte nationaal en internationaal wettelijk/statutair beschermd gebied in het Schelde-estuariumAgentschap Ruimtelijke Ordening-Onroerend Erfgoed Vlaanderen
Agentschap voor Natuur en Bos
Dienst Landelijk Gebied
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Provincie Zeeland


  
 Bekijk deze data in het dataportaal: