Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Engelse naam: Ministry of Infrastructure and Water Management


Personen (3)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 

Geassocieerd aan een deelinstituut (112)

Voormalig geassocieerde persoon

Deelinstituten (2)  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water (IenW-DGW), meer
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (IenW-RWS), meer

Publicaties (48)  Top | Personen | Instituten | Projecten 
  opsplitsen filter
 • (2018). Deltaprogramma 2019. Doorwerken aan de delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 117 pp., meer
 • Haverkamp, G. (Ed.) (2018). De staat van ons water. Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2017. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 114 pp., meer
 • (2017). Deltaprogramma 2018. Doorwerken aan een duurzame en veilige delta. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 145 pp., meer
 • Haverkamp, G. (Ed.) (2016). De staat van ons water. Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2015. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 103 pp., meer
 • (2014). Summary of management & development plan for National Waters 2016-2021. Ministry of Infrastructure and the Environment, Rijkswaterstaat: [s.l.]. 4 pp., meer
 • (2014). Overstromingsrisicobeheerplan voor het stroomgebied van de Schelde. Doelen en maatregelen voor het beheersen van overstromingsrisico’s. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 72 + bijlagen pp., meer
 • (2014). Summary of Strategic Environmental Assessment for the management & development plan for National Waters 2016-2021. Ministry of Infrastructure and the Environment, Rijkswaterstaat: [s.l.]. 3 pp., meer
 • (2014). Maatregelprogramma Schelde 2016-2021: samenvatting. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 34 pp., meer
 • (2014). Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 68 pp., meer
 • (2014). Deltaprogramma 2015. Werken aan de Delta: de beslissingen om Nederland veilig en leefbaar te houden. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Nederland. 152 + bijlagen pp., meer
 • (2014). Ontwerp-stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 66 + bijlagen pp., meer
 • (2014). Ontwerp beleidsnota Noordzee 2016-2021. Bijlage 2 bij het Nationaal Waterplan 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 97 + annex pp., meer
 • Maas, H.; Oorthuijsen, W. (2012). Brondocument waterlichaam Westerschelde. Doelen en maatregelen Rijkswateren 2009. Herziene versie 2012. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM): [s.l.]. 102 pp., meer
 • (2011). Waterhuishouding en Waterverdeling in Nederland. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 80 pp., meer
 • (2010). Veiligheid. Samenvatting - plan van aanpak. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 12 pp., meer
 • Buiks, J. (2010). Toelichting vegetatiekartering Zwin & Verdronken Zwarte Polder 2007: op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 61 + bijlagen pp., meer
 • (2009). Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2009-2015. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 216 pp., meer
 • (2009). Nationaal waterplan 2009-2015. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 140 pp., meer
 • (2009). 2009-2015 Stroomgebiedbeheerplannen: Samenvatting Eems, Maas, Rijndelta en Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: [s.l.]. 48 pp., meer
 • RWS Waterdienst (2009). Brondocument waterlichaam Westerschelde: Doelen en maatregelen Rijkswateren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat: [s.l.]. 102 pp., meer
 • (2008). Schoon, mooi en veilig water: ook uw belang [inspraakwijzer]. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 48 pp., meer
 • (2008). Stroomgebiedbeheerplan Schelde: kaartenatlas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam. 100 pp., meer
 • (2008). Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015. Ontwerp. Werken aan een robuust watersysteem. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 151 pp., meer
 • (2008). Stroomgebiedbeheerplan Schelde: bijlagen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam. 100 pp., meer
 • (2008). Stroomgebiedbeheerplan Schelde: Hoofdrapport (ontwerp). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Amsterdam. 204+ kaarten+bijlagen pp., meer
 • (2008). Stroomgebied beheerplan Schelde hoofdrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 204 pp., meer
 • (2007). Evaluatie Beleidsplan Zand in de Hand Zandwinning Westerschelde 2001-2011: beleidsplan 2006-2011. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Netherlands. 19 pp., meer
 • (2007). Hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen voor de derde toetsronde 2006-2011 (HR 2006). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 978-90-369-5761-8. 295 pp., meer
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Bergmeijer, M.A.; Dek, L.; Dekker, A.; van Hoessel, O.J.A.; Markusse, M.M. (2007). Het macrobenthos van de Slikken van Waarde in het voorjaar van 2002. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-07. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 18 pp., meer
 • (2006). Flood risks and safety in the Netherlands (Floris). Floris study - Full report. DWW-Rapport, 2006-14. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 94 + appendices pp., meer
 • van Westenbrugge, K. (2006). Baggeren en storten in de Westerschelde: een overzicht tot aan de derde verruiming [PRESENTATIE]. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 20 slides pp., meer
 • (2005). Derde memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 11 pp., meer
 • (2005). Veiligheid Nederland in kaart: Hoofdrapport onderzoek overstromingsrisico's. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90369-5604-8. 141 pp., meer
 • (2004). Samenvatting. Karakterisering stroomgebied Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Middelburg. 11 pp., meer
 • (2004). Inspraakreacties op Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 13 + bijlagen pp., meer
 • (2004). ProSes hoofdrapport kostenopstelling t.b.v. M.K.B.A. en S-MER. ProSes Rapport, 2004(200 TII). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bergen op Zoom. 35 pp., meer
 • (2002). Tweede memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie: Vlissingen. 6 pp., meer
 • (2001). Memorandum van overeenstemming tussen Nederland en Vlaanderen met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie: Kallo. 7 pp., meer
 • Provincie Zeeland (2001). Evaluatierapport Natuurcompensatieprogramma Westerschelde 1998 - 2001. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 32 pp., meer
 • Zanting, H.A.; ten Thij, F. (2001). Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Vlaamse Gemeenschap: [s.l.]. 50 pp., meer
 • van der Horst, E.J. (1999). Literatuurstudie dwarsverbindingen II : dwarsverbindingen tussen buizen van geboorde tunnels : een literatuurstudie. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Utrecht. 48 pp., meer
 • (1997). Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel voor een vergunningwet Westerschelde (25187). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 17 pp., meer
 • van der Beesen, A. (1997). Waterkader: Vierde nota waterhuishouding regeringsvoornemen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Sdu Uitgevers: Den Haag. ISBN 90-399-1356-0. 128 pp., meer
 • (1996). Baggerspeciestort Westerschelde: startnotitie. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 40 pp., meer
 • (1993). Onderzoek Tijpoorten Westerschelde: Deelnotities Eindrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam. 53 pp., meer
 • (1989). Richtlijnen voor de milieueffectrapportage: Projectstudie Rijksweg 61 gedeelte Terneuzen-Ter Hole. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 28 pp., meer
 • (1987). Meerjarenprogramma scheepvaartwegen 1988-1992: projectbeschrijvingen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 54 pp., meer
 • (1944). Ontwikkeling regiem Westerschelde sedert 1800. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM): [s.l.]. 13 pp., meer

Projecten (2)  Top | Personen | Instituten | Publicaties 
 • Delta 2003, meer
 • Oppervlakte-aktieve verbindingen en hun toxische metabolieten in afvallozingen: een geïntegreerde studie, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten