Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Het effect van ingrepen op de slibhuishouding

Originele titel: Impact of harbour basins on mud dynamics Scheldt estuary
Overkoepelend project: LTV O&M Toegankelijkheid, meer
Periode: 2009
 Instituten 

Instituten (4)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), meer
  • Deltares, meer
  • Vlaamse overheid; Kust (KUSTWATCON), meer
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), meer, opdrachtgever

Abstract
Vraag uit beheer en beleid
Wat is de invloed van ingrepen zoals baggeren, storten en de opening van het Deurganckdok op de slibhuishouding van het Schelde-estuarium? Hoe kunnen we de bagger- en stortwerkzaamheden het beste uitvoeren als we de aanslibbing in de havens en de vertroebeling van het water willen beperken? Heeft de verruiming gevolgen voor de aanslibbing in de havens? Is het storten van onderhoudsslib uit de havens van Terneuzen en Breskens nadelig voor de toegankelijkheid van de vaarwegen?

Onderzoek
In 2009 bepalen de onderzoekers de effecten van de opening van het Deurganckdok met behulp van een detailmodel. Ook voor het onderzoek naar de stortplaats voor havenslib uit Terneuzen en Breskens zetten zij een detailmodel in.

In 2008 is een 3D-model gereedgekomen waarmee effecten van grootschalige ingrepen gedetailleerd te voorspellen zijn. Voor het valideren van dit model zijn zeer veel gegevens nodig over de daadwerkelijke slibconcentraties in het water. Metingen op locaties zijn niet toereikend, omdat het slibpatroon zeer grillig is. Uit een experiment blijkt dat remote sensing een completer beeld kan verschaffen, wat de betrouwbaarheid van het model ten goede komt. In 2009 werken de onderzoekers de inzetbaarheid van remote sensing verder uit.
In 2009 stellen de onderzoekers samen met de beheerders en beleidsmakers vast welke vragen zij de komende jaren gaan aanpakken met het nieuwe slibmodel. Vier toepassingen lijken kansrijk:

  • stortlocaties van havenslib optimaliseren, rekening houdend met de vaarafstand, de retourstroom naar de havens en de vertroebeling;
  • de samenhang verkennen tussen baggeren en storten van havenslib en baggeren en storten van onderhoudspecie uit de vaargeul;
  • zand- en slibmodellen integreren, om zowel de zand- als de slibvoorspellingen te verbeteren;
  • effecten van menselijke ingrepen op de grootschalige slibbalans analyseren, om toekomstige vraagstukken over toegankelijkheid en natuur te ondersteunen.

Toepassing
Beheerders en beleidsmakers krijgen inzicht in de gevolgen van twee lokale ingrepen op de slibhuishouding: de aanleg van het Deurganckdok en het storten van baggerslib uit de havens van Terneuzen en Breskens. Vanaf 2009 beschikken zij over een verbeterd 3D-slibmodel, waarmee zij allerlei vraagstukken op het gebied van slib kunnen laten analyseren. De betrouwbaarheid van het model wordt in 2009 groter, door gebruik van remote sensing beelden. Door gezamenlijk de toepassingen in de komende jaren te kiezen, krijgen beheerders en beleidsmakers snel antwoorden op de vragen die zij de hoogste prioriteit geven.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten