MONEOS datafiches

S-DS-N-008 - Zeehonden

Beschrijving: Maandelijks worden in opdracht van RWS tellingen uitgevoerd. Ook Provincie Zeeland voert tellingen uit (minder frequent).
Planning metingen: maandelijkse telling tot 2011, na 2011 mogelijk lagere frequentie (In het kader van de herijking van de meetnetten bij Rijkswaterstaat )
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV, Provincie Zeeland
Conctact: Servicedesk-data@rws.nl dmp.arts@zeelandnet.nl (Floor Arts) m.pross@zeeland.nl (Marion Pross)
Opmerkingen: Telling vanuit een vliegtuig (Cessna) op minimaal 150 meter hoogte. De waarnemer zit achter de piloot met uitzicht naar beide zijden. Per telgebied worden aantallen zeezoogdieren vastgelegd. Rijkswaterstaat wil graag dat de tellingen van de zeehonden in de Zeeuwse Delta door de Provincie Zeeland wordt overgenomen
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: