MONEOS datafiches

S-DS-V-002 - Macrobenthos

Beschrijving: VMM: Het biologisch onderzoek van de Vlaamse milieu maatschappij evalueert de kwaliteit van een waterloop als biotoop. Dit gebeurt aan de hand van de Belgische Biotische Index (BBI). Deze index is gestoeld op de aan- of afwezigheid van ongewervelde waterdiertjes (macro-invertebraten). Daarbij speelt hun gevoeligheid voor verontreiniging en de diversiteit van de levensgemeenschap een belangrijke rol. Hoewel in principe gestoeld op één monsterneming per jaar, geeft de Biotische Index een terugblik in de tijd en evalueert ze de biotoopkwaliteit over een ruimere tijdspanne. De indexwaarde schommelt tussen 0 (zeer slechte kwaliteit) en 10 (zeer goede kwaliteit). Voor de Kaderrichtlijn water werd de index aangepast rekening houdend met het type van de waterloop. Hiervoor werd de MMIF ontwikkeld (multimetrische index voor Vlaanderen). De indexwaarde schommelt tussen 0 (zeer slechte kwaliteit) en 1 (zeer goede kwaliteit). Zie ook bijlage 1 Stratified random sampling per KRW-waterlichaam (7) met fysiotopen (6) als strata
Planning metingen: Jaarlijks, determineren van Oligochaeta enkel elk 3de jaar (startend met 2008); september. Jaarlijks september biomassa en abundantie; 3 jaarlijks ook soortdiversiteit Datarapport jaarlijks (1 jaar na voltooien cyclus)
Uitvoerende organisatie: INBO; Vlaamse milieumaatschappij
Conctact: INBO: Jeroen Speybroeck (jeroen.speybroeck@inbo.be) VMM: Sandra De Smedt (s.desmedt@vmm.be)
Opmerkingen: Data wordt beheerd in Access-databank. Exporteren van basisdata mogelijk na verwerking. Verwerking van benthosmonsters is tijdrovend. Hierdoor is de verwerking van de benthosstalen steeds 1 jaar achterop in de datarapportage. Zie beschrijving MONEOS dataraportage INBO
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: