Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Risico-inventarisatie transport gevaarlijke stoffen over water Zeeland
Tiemessen, G.W.M.; Schulenberg, A.J.H.; Heitink, J.; Mentink, L.M.A. (2006). Risico-inventarisatie transport gevaarlijke stoffen over water Zeeland. Provincie Zeeland: [s.l.]. 33 pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Marine/Coastal; Fresh water

Authors  Top 
  • Tiemessen, G.W.M., more
  • Schulenberg, A.J.H., more
  • Heitink, J., more
  • Mentink, L.M.A.

Abstract
    Het voorliggende rapport geeft de resultaten van de risico-inventarisatie van het transport van gevaarlijke stoffen over de hoofdvaarwegen in de provincie Zeeland, exclusief het Kanaal Gent Terneuzen. Voor het Kanaal Gent Terneuzen is een afzonderlijke specifieke studie uitgevoerd. De risico’s op hoofdvaarwegen in Zeeland zijn in de Risicoatlas Hoofdvaarwegen Nederland en in de Westerschelde studie reeds eerder geanalyseerd. In dit onderzoek is hiervan m.u.v. de Westerschelde een actualisatie gemaakt. De actualisatie betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen (tankvaart), verkeersintensiteiten beroepsvaart en plaatsgevonden ongevallen en daaruit berekende schadefrequenties.Op basis van de bevindingen is geconcludeerd dat de risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren in Zeeland niet opnieuw berekend hoeven te worden. De resultaten uit de risicoatlas Hoofdvaarwegen Nederland en de studie voor de Westerschelde geven een goed beeld van de risico’s. In deze studies is geconcludeerd dat de gestelde risiconormen niet worden overschreden.Het risicobeeld voor de Westerschelde kan als volgt worden samengevat: Het maximale plaatsgebonden risico op de oever voor de actuele situatie in 2003 en de situatie in 2010 is kleiner dan 10-6 per jaar en wordt bepaald door het transport van brandbare gassen. Het groepsrisico nabij Terneuzen blijkt het hoogst over de hele Westerschelde. De oriëntatiewaarde voor het GR wordt niet overschreden. Op de overige beschouwde hoofdvaarwegen overschrijdt het plaatsgebonden risico, zowel nu en in 2010, nergens op de oever de waarde van 10-6 per jaar. De oriëntatiewaarde voor het GR wordt nu en in 2010 niet overschreden. Door V&W wordt gewerkt wordt aan basisnet. Voor de hoofdvaarwegen zal het vervoer van gevaarlijke stoffen niet beperkt worden. Een bebouwingsvrije zone van 30 meter wordt onderzocht. De veiligheidszones sluiten aan bij de doelen van het beleid voor ruimte langs de vaarwegen [19], [20], [21].Hoewel voldaan wordt aan de risiconormen, mag hieruit niet geconcludeerd worden dat er zich op land geen effecten zullen voordoen. In geval van een scheepvaartongeval waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen kunnen gezien de grootte van de effectstanden zich wel degelijk effecten op land voordoen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors