Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Morfologie mesoschaal - data-analyse stortingen: deelrapport 5. Data-analyse sedimentdynamica ter hoogte van stortingen
Plancke, Y.; Wouters, K.; Meire, D.; Mostaert, F. (2019). Morfologie mesoschaal - data-analyse stortingen: deelrapport 5. Data-analyse sedimentdynamica ter hoogte van stortingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_024_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 + 14 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Dumping
  Hydraulics and sediment > Sediment > Dredging and dumping
  Literature and desktop study
  Sediments
  ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]
Author keywords
  GIS-analyse

Project Top | Authors 
 • AvdT - Sedimentatie op drempels

Authors  Top 
 • Plancke, Y., more
 • Wouters, K.
 • Meire, D., more
 • Mostaert, F., more

Abstract
  Vlaanderen en Nederland voeren in de periode 2014-2017 onderzoek uit binnen het kader van de Agenda voor de Toekomst. Binnen dit kader worden prioritaire kennislacunes opgepakt die moeten toelaten een verbeterd inzicht te krijgen in de belangrijkste topics rond het beheer en beleid van het Schelde-estuarium. Voorliggend rapport past in het onderzoek naar de hydro- en sedimentdynamische en morfologische processen op mesoschaal, dat onderdeel is van thema 7 uit de Agenda voor de toekomst, i.e. "Morfologische en ecologische effecten sedimentstrategie". De te verwerven inzichten binnen deze studie zullen toelaten een bijdrage te leveren aan de toekomstige bagger- en stortstrategie.
  In dit rapport wordt een data-analyse uitgevoerd om het gedrag van stortingen in diepe delen in de Westerschelde te bestuderen. De analyse richt op twee gebieden, SH41 en SH51, waar sinds 2010 aanzienlijke sedimenthoeveelheden werden gestort. Op basis van beschikbare multibeam echo-sounding peilingen werden morfologische veranderingen in beeld gebracht en werd getracht het sedimenttransport aan de hand van 1D-sedimentbalansen te berekenen.
  Slechts in een beperkt aantal deelgebieden werd een "consistent" (i.e. hoofdzakelijk erosie of sedimentatie) beeld teruggevonden inzake morfologische ontwikkeling. Over het grootste deel van de studiegebieden wisselen sedimentatie en erosie elkaar af. De sedimentbalansen gaven een zeer grote variatie in de tijd weer, van nu eb-gericht, dan weer vloed-gericht sedimenttransporttransport. Een mogelijke oorzaak hiervan is de aanwezigheid van grote bodemvormen (duinen) en complexe stromingen (helicoïdale stroming in de bochten) waardoor het principe van een 1D-sedimentbalans moeilijk toe te passen is.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors