Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Effecten van storten in diepe putten van de Westerschelde: synthese van proefstortingen en modelanalyses
Huisman, B.J.A.; Huismans, Y.; Vroom, J. (2021). Effecten van storten in diepe putten van de Westerschelde: synthese van proefstortingen en modelanalyses. 1.0. Deltares: Delft. 43 pp.

Available in  Authors 

Keyword
Author keywords
  Stortstrategie; Diepe putten; Vaargeulonderhoud; Morfologie

Contact details

Proposer: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more


Authors  Top 
 • Huisman, B.J.A.
 • Huismans, Y.
 • Vroom, J., more

Abstract
  De toegankelijkheid van de haven van Antwerpen is afhankelijk van de diepte van de vaargeulen in de Westerschelde. Ten behoeve hiervan wordt het hele jaar door gebaggerd. Het gebaggerde materiaal wordt in de Westerschelde teruggestort. Ten behoeve van een verbeterde stortstrategie heeft de ‘Vlaams Nederlandse Schelde Commissie’ (VNSC) middels de projectgroep ‘Storten en meergeulenstelsel’ Deltares verzocht om verschillende studies uit te voeren naar de effecten van een stortstrategie met plaatsing van gebaggerd materiaal in de diepe delen van de hoofdgeul van de Westerschelde. Deze analyses zijn uitgevoerd om te toetsen of een aangepaste beheerstrategie voor het storten van gebaggerd materiaal mogelijk is. Deze beheerstrategie wordt door Rijkswaterstaat Zee & Delta en de afdeling Maritieme Toegang (aMT) van het Ministerie van Openbare Werken in Vlaanderen voorbereid en door de VNSC vastgesteld als basis voor de nieuwe vergunningen voor storten van baggerspecie in de Westerschelde.
  Dit rapport bevat een synthese en nadere uitwerking van eerdere studies die zich richten op de verspreiding van zandige baggerspecie. De mechanismen voor verspreiding van het gestorte sediment zijn uitgewerkt voor de Put van Hansweert, waarvoor gegevens van proefstortingen beschikbaar zijn. Belangrijk is dat een conceptueel model wordt gegeven van de verwachte transportpatronen in de Put van Hansweert én de morfologische respons van stortingen. Hierin wordt de beschikbare informatie samengevat met betrekking tot 1) lokale processen tijdens het storten, 2) de levensduur van stortingen en 3) de regionale verspreiding van het sediment (met name in de hoofdgeul én naar de binnenbocht). Op basis hiervan kon tevens een interpretatie worden gegeven van de verspreiding van gestorte baggerspecie in andere diepe putten van de Westerschelde. Ook wordt een overzicht gegeven van de te verwachten effecten van storten van baggerspecie in diepe putten op de hydrodynamica, grootschalige / lange-termijn morfologie en het baggerbezwaar in de vaargeul van de Westerschelde.
  De analyses dienen als basis voor het inschatten van mogelijke effecten die kunnen optreden tijdens het storten van sediment. Op basis van de analyses in deze studie en de onderliggende deelrapportages is het echter niet mogelijk om een gedetailleerdere (kwantitatieve) voorspelling te gegeven van de baggervolumes en morfologische effecten op de nevengeulen en intergetijdengebieden. Het is daarom aan te bevelen om het storten van zand in de diepe putten van de Westerschelde door de tijd heen langzaam op te bouwen, om zodoende de effecten nader te kunnen onderzoeken. Hiervoor dient ook actief gemonitord te worden na het storten, zodat de volgende stortingen qua locatie en volume geoptimaliseerd kunnen worden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors