Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MNO Monitoring van evoluties Paardenschor [MNO Monitoring the developments Paardenschor]

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Restrictions available at contact person

Beschrijving
Ter hoogte van het natuurontwikkelingsgebied Paardeschor worden verschillende parameters (sedimentatie, sedimentkarakteristieken, macrobenthos, vegetatie, vogels) opgevolgd die moeten toelaten om de inrichting en het beheer van het gebied te evalueren en eventueel bij te sturen. meer

Het Paardenschor is gelegen langsheen de linkeroever van de Zeeschelde, ten noorden van de kerncentrale van Doel en sluit aan op het bestaande Schor van Ouden Doel. In de jaren ’60 werd het opgehoogd voor de bouw van deze kerncentrale. Als compensatie voor het verlies van een brak schor bij de aanleg van het Deurganckdok werd het herstel van dit gedeelte van het Paardenschor voorgesteld. Het gebied werd afgegraven tot op de hoogte van het voorliggende slik. Aansluitend op de bestaande dijk werd een nieuwe Sigmadijk aangelegd, terwijl de oude werd afgegraven. De inrichtingswerken werden beëindigd in april 2004. Omdat de voorliggende strook van het Schor van Ouden Doel gespaard bleef is de opening naar het estuarium beperkt en heeft het gebied de kenmerken van een ontpoldering door dijkdoorbraak. Bij de oplevering van de werken was het volledige gebied een onbegroeid slik van 12ha. Naar analogie met andere natuurontwikkelingsgebieden langs de Zeeschelde werd een monitoringsplan opgesteld en uitgevoerd. De bemonsteringspunten zijn gesitueerd langs 4 raaien of transecten, verspreid over het hele gebied. Langs deze raaien zijn in totaal 13 permanente kwadraten (PQ’s) afgebakend om de vegetatieveranderingen op te volgen. Hiervoor worden jaarlijks vegetatieopnames (Londoschaal) van deze PQ’s gemaakt. Daaraan gekoppeld wordt ieder jaar de absolute hoogte (m TAW) van de PQ’s ingemeten met behulp van RTK-GPS en theodoliet zodat de overstromingsfrequentie kan bepaald worden. Aanvullend wordt eveneens jaarlijks een gebiedsdekkende vegetatiekaart gemaakt om de ruimtelijke spreiding van de vegetatie en de kolonisatie weer te geven. Langs de centrale raai zijn er vijf vaste staalnamelocaties waar sederoplots zijn geplaatst om de sedimentatie of erosie op te meten en waar macrobenthos- en sedimentstalen worden genomen en waarlangs op geregelde tijdstippen profielen worden opgemeten. Sedimentstalen worden geanalyseerd ter bepaling van de granulometrie, en organisch stofgehalte. Jaarlijks worden op een selectie van de stalen de concentraties aan vervuilende stoffen bepaald. Locaties DO1, DO2 en DO3 liggen in het projectgebied, locaties DO4 en DO5 liggen op het oorspronkelijke slik voor het projectgebied.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Benthos, Biologie > Invertebraten, Biologie > Planten, Biologie > Vogels, Geologie - Geofysica - Sedimentatie, Geologie - Geofysica - Sedimentatie > Sedimenten - Rotsen - Poriewater, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Brak water, Algen, Broedvogels, Dijkbreuken, Diversiteit, Fysicochemische analyses, Intertidaal milieu, Macrobenthos, Monitoring, Morfologie (kust), Natuurherstel, Plantendek, Sedimentatie, Sedimenten, Slikken, Vegetatie, Watervogels, Zoutmoerassen, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, Paardenschor, , Amphipoda, Bivalvia, Bryophyta, Crustacea, Decapoda, Diptera, Gastropoda, Isopoda, Nemertina, Oligochaeta, Polychaeta, Pteridophyta,

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Paardenschor [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf Mei 2004 [Gestart]

Taxonomic coverage
Algae
Amphipoda [WoRMS]
Bivalvia [WoRMS]
Bryophyta [WoRMS]
Crustacea [WoRMS]
Decapoda [WoRMS]
Diptera [WoRMS]
Gastropoda [WoRMS]
Isopoda [WoRMS]
Nemertina [WoRMS]
Oligochaeta [WoRMS]
Polychaeta [WoRMS]
Pteridophyta [WoRMS]
Spermatophyta

Parameters
% Totaal stikstof (N) Methode
Apolaire koolwaterstoffen (APKWS) Methode
Arsenic (As) Methode
Cadmium (Cd) Methode
Chroom Methode
Densiteit Bodemdieren
Densiteit Oligochaeta
Extractable organic halogen (EOX) Methode
Hoogte Methode
Koper (Cu) Methode
Korrelgrootte Methode
Kwik Methode
Lood (Pb) Methode
Nikkel Methode
PCB's Methode
Pesticiden Methode
Pigment analyse
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) Methode
Profielen Methode
Sedimentatie/erosie Methode
SOCP Methode
Totaal Fosfor (P) Methode
Vegetatie Methode
Zink (ZN) Methode
% Totaal stikstof (N): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

% Totaal stikstof (N): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Apolaire koolwaterstoffen (APKWS): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Arsenic (As): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

Arsenic (As): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Cadmium (Cd): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Chroom: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

Chroom: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Extractable organic halogen (EOX): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Hoogte: RTK-GPS en theodoliet
Hoogte: DHM
Koper (Cu): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Korrelgrootte: Grain-size analysis
Grain size is determined using a Malvern Master Sizer
Kwik: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Lood (Pb): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Nikkel: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

Nikkel: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
PCB's: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Pesticiden: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Profielen: Theodo-lite and level-meter
Sedimentatie/erosie: Sedimentation-erosion plots
A sedimentation-erosion plot exists out of 3 cores that are fixed into the mudflat. The 1,5 m long cores are set up in a triangular position, 1500 mm h.o.h. (length is 1500mm). The cores form a horizontal reference plane of which the reference height TAW is known. When strong sedimentation or erosion has taken place, the cores are prolonged or shortened. Core 1 and core 2 are connected by means of a measurement row, so the distance to the bottom can be measured each 20 cm. After that core 2 an
SOCP: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Totaal Fosfor (P): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Vegetatie: Vegetatiekaart
Through aerial photographs and field observations.

Vegetatie: Permanent squares (PQ)
Along the river, spread over the different vegetation types, a large number of permanent squares are marked.
Zink (ZN): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MNO-2 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - macrobenthos, meer
MNO-4 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - vegetatie, meer
MNO-5 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - bodemkwaliteit, meer
Volgende versie:
ME-5c Permanente Kwadraten Schelde databank, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Spanoghe, G. et al. (2006). Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het derde jaar. Bijlage 8.6 van het derde jaarverslag van de Beheerscommissie Natuurcompensatie Linkerscheldeoevergebied. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2006.1. AMINAL Afdeling Natuur: Brussel. 147 pp., meer
Van den Neucker, T. et al. (2006). Analyse van de monitoringsresultaten van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium. Concept-versie.. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2006(20). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 128 pp., meer
Gyselings, R. et al. (2004). Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het tweede jaar Bijlage 8.7 bij het tweede jaarverslag van de Beheercommissie Natuurcompensatie Linkerscheldeoevergebied. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2004.19. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. . 107 pp., meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2007-02-22
Informatie laatst gewijzigd: 2009-03-30
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid