Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit (LNE)


Type: Wetenschappelijk

Personen (15)  Top | Projecten | Datasets 

Voormalig geassocieerde persoon

Projecten (2)  Top | Personen | Datasets 
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, meer

Datasets (41)  Top | Personen | Projecten 
 • Breine, J.; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit - INBO; (2017): ME-4 Monitoring the estuary along the Zeeschelde- fish stocks., meer
 • Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS-KBIN); Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit - INBO; (2017): Monitoring dataset based on soil samples from the Zeeschelde (and Westerschelde), meer
 • Van den Bergh, E.; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit - INBO, Belgium; (2004): ME-1a. Breeding birds along the Zeeschelde, Belgium., meer
 • ME-1b. 6 jaarlijkse schorkartering van broedvogels in het kader van het Sigmaplan, meer
 • ME-2a. Boottellingen van watervogels langsheen de Zeeschelde sinds 1991, meer
 • ME-2b. Tellingen van Krakeend en Wintertaling op de Zeeschelde, meer
 • ME-2c. Habitat detailtellingen watervogels langs de Zeeschelde, meer
 • ME-2d. Invloed van voedselaanbod en verstoring op de verspreiding van de Bergeend Tadorna tadorna langs de Zeeschelde, meer
 • ME-2e. Wekelijkse gedragsobservatie van wintertalingen (nov. - apr.) en simultane benthosbemonstering, meer
 • ME-2f. Wintertellingen Canadese Ganzen langs de Zeeschelde, België, meer
 • ME-3a. Subtidale staalnames van macrobenthos ter hoogte van het Deurganckdok 96-97, meer
 • ME-3b. Driejaarlijkse spatiale benthos monitoring dataset inter- en subtidaal Zeeschelde, meer
 • ME-3c.Temporele monitoring benthos en sediment dataset slikken Groot Buitenschoor, meer
 • ME-3d. Bodemdieren Westerschelde in kader van Impulsprogramma Zeewetenschappen, meer
 • ME-3e. Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta, meer
 • ME-5 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - schorvegetaties, meer
 • ME-5a. Monitoring dataset vegetatie van de schorren Schor van Ouden Doel en Plaat van Boomke, meer
 • ME-5b. Vegetatiemonitoring langs de Zeeschelde, Belgium, meer
 • ME-5c Permanente Kwadraten Schelde databank, meer
 • ME-6 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - bodemkwaliteit, meer
 • ME-6a. Chemische kwaliteit van de waterbodem van de Beneden-Zeeschelde gelinkt aan het macrobenthos, meer
 • ME-6b. Jaarlijkse ruimtelijke najaars monitoring dataset slikken Groot Buitenschoor, meer
 • MNO-1 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - watervogels, meer
 • MNO-1a. Tellingen en gedragsobservaties van watervogels in de Ketenissepolder, Zeeschelde, meer
 • MNO-2 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - macrobenthos, meer
 • MNO-3 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - vis, meer
 • MNO-4 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - vegetatie, meer
 • MNO-5 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - bodemkwaliteit, meer
 • MNO: Monitoring Nature development. Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde, meer
 • MNO Monitoring Paddebeek, meer
 • MNO Monitoring Waaslandhaven, meer
 • MNO Monitoring natuurontwikkeling ter hoogte van Heusden (LO), meer
 • MNO Monitoring van evoluties Paardenschor, meer
 • MNO Opvolging evoluties na de afgraving van de Ketenissepolder tot slik- en schorgebied in 2002, meer
 • Bodemdata buitendijks gebied van de Zeeschelde, meer
 • Evolution of populations of terns in the Delta Area (Zeeland) : Breeding Success, meer
 • Hoogtemetingen buitendijks gebied van de Zeeschelde, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Schelde-estuarium: slikken en schorren, meer
 • Jaarlijkse ruimtelijke najaars monitoring dataset slikken Groot Buitenschoor, meer
 • Slik-schor hoogteraaien in de Zeeschelde, meer
 • Vegetatiekaarten data Zeeschelde, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Projecten | Datasets