Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MWTL chemisch monitoring netwerk Westerschelde: Organische microverontreinigingen [MWTL chemical monitoring network Westerschelde: Organic micro contaminant]
Contact: Helpdesk Water (IenW), meer

Toegang tot data

Ook beschikbaar via:
Beschikbaarheid: Creative Commons License Deze dataset valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.

Beschrijving
De dataset bevat chemische data over organische microverontreiniging, verzameld in het MWTL-netwerk. meer

Organische microverontreinigingen zijn schadelijke verbindingen op basis van koolstofatomen. De organische microverontreinigingen die men in de chemische monitoring volgt, komen van nature niet in watersystemen voor. Een uitzondering hierop vormt de groep polyaromatische koolwaterstoffen (PAK), welke bij vrijwel elk verbrandingsproces vrijkomen. Voor alle andere organische microverontreinigingen geldt dat ze door menselijk handelen in het milieu terecht zijn gekomen. Enerzijds direct zoals bestrijdingsmiddelen of aangroeiwerende verven afkomstig van scheepsrompen Anderzijds vinden stoffen indirect hun weg naar het water. Emissies afkomstig van voertuigen of industrie komen bijvoorbeeld via neerslag weer in onze watersystemen terecht. De monitoring activiteiten spitsen zich toe op de voor het milieu schadelijke stoffen. Voor deze stoffen zijn in nationaal en/of internationaal verband normen opgesteld (bijvoorbeeld de streefwaarde en het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) van concentraties, zoals vastgesteld in de vierde Nota waterhuishouding). Als wordt voldaan aan de norm, kan men besluiten de stof minder intensief te monitoren. Anderzijds gebeurt het ook dat men een nieuwe stof aan de lijst toevoegt. Veel organische microverontreinigingen breken moeilijk of zelfs helemaal niet af, zij zijn persistent. Daarnaast zijn veel van deze stoffen giftig (toxisch) en kunnen zich ophopen in organismen (bio-accumulatie).

Scope
Thema's:
Milieu-kwaliteit / vervuiling, Watersamenstelling
Kernwoorden:
Marien/Kust, Brak water, Organische bestanddelen, ANE, Nederland, Westerschelde

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]

Parameters
Chloorparaffines
Dioxine
Monocyclic aromatic hydrocarbons
Nitrochloorbenzeen
Organochlorbiphenyls
Organofosforbestrijdingsmiddelen
Organotin
PCB's
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
Vluchtige gechlorineerde koolwaterstoffen

Bijdrage door
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, meerdata eigenaar
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst; Helpdesk Water, meer

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MWTL chemisch monitoring netwerk Westerschelde, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Fysico-chemie in het Schelde-Estuarium, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2014). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2014. Rijkswaterstaat (RWS): [s.l.]. 194 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2012). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2013. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 274 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2011). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2012. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 290 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2010). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2011. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 286 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2010). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2010. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 348 + bijlagen pp., meer
Holierhoek, M.M. et al. (2009). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2009. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2009.001. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 324 + bijlagen pp., meer
Holierhoek, M.M. et al. (2008). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2008. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.001. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad. ISBN 9789036914215. 242 + bijlagen pp., meer
(2007). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007. Werkdocument RIKZ, 2007.002. RIZA werkdocument, 2007.004. 234 + bijlagen pp., meer
(2006). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet zoete rijkswateren. Meetplan 2006. RIZA werkdocument, 2005.137X. RIZA, Directie Waterkwaliteit en Informatie - Monitoring: [s.l.]. 115 + bijlagen pp., meer
Stronkhorst, J. (1988). Microverontreinigingen in enkele soorten bodemdieren uit de Westerschelde, zomer 1987. Nota GWWS, 88.503. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 46 + bijlagen pp., meer
Bams, I. (1986). Microverontreinigingen in de oppervlaktesedimenten van de Westerschelde 1974-1985. DGW notitie, GWAO-86.537. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 13 + bijlage pp., meer
van Zoest, R. (1986). The chemistry of the Scheldt estuary with emphasis on the behaviour of organic micropollutants. Nota GWAO, 86.111. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 61 pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2006-10-02
Informatie laatst gewijzigd: 2017-06-12
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid