Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Kabeltracé Borssele: stroomsnelheden ter hoogte van de vaarwegkruisingen Honte en Vlissingen
De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2018). Kabeltracé Borssele: stroomsnelheden ter hoogte van de vaarwegkruisingen Honte en Vlissingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 17_098_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 12 + 25 p. bijlagen pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Numerical modelling
  ANE, Nederland, Westerschelde, Honte [Marine Regions]; ANE, Nederland, Westerschelde, Vlissingen [Marine Regions]

Project Top | Auteurs 
 • Stroomsnelheden Honte in kader van aanleg kabeltracé Borssele

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer


Auteurs  Top 
 • De Maerschalck, B., meer
 • Plancke, Y., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  Om het offshore windpark Borssele te verbinden met het vasteland voorziet de Nederlandse overheid in een nieuwe onderzeese kabelverbinding tussen het windmolenpark en de centrale van Borssele. Het voorziene kabeltracé loopt voor een deel door de Westerschelde waar het tweemaal de vaarroute kruist: ter hoogte van de Rede van Vlissingen en ter hoogte van de Honte.

  TenneT is de verantwoordelijke uitvoerder van de aanleg van deze kabelverbinding. Op het moment van voorliggend advies worden de technische uitwerking en planning van de werken voorbereid door de aannemer. Gezien de gevoeligheid van de kruising met de vaarroute voor de Scheldehavens, volgen de Vlaamse overheid, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) en de havenautoriteiten de planning van de werken op.

  Om de haalbaarheid van de planning en het risico op stremming van het scheepvaartverkeer te kunnen inschatten is het Waterbouwkundig Laboratorium door de bevoegde Vlaamse instanties gevraagd een inschatting te maken van de stroomsnelheden ter hoogte van de kruisingen van de kabeltracés met de vaarroute.

  Op basis van een bestaand high-resolution hydrodynamisch model, Scaldis, is het verloop van de snelheden bij dood- en bij springtij geanalyseerd en gerapporteerd in voorliggend rapport. Ter hoogte van de kruising van het tracé met de vaarweg ter hoogte van de Honte worden bij springtij maximale stromingen tot 1,7 m/s gemodelleerd bij maximale vloed en tussen de 0,75 m/s en 1 m/s bij maximale eb. Ter hoogte van de Rede van Vlissingen lopen de snelheden op tot meer dan 2 m/s. De fase van kentering is eerder kortstondig. Bij kentering na hoogwater is gedurende slechts één uur de stroming lager dan 0,5 m/s. Tijdens kentering bij laagwater is dit ongeveer 2 uur.

  Tijdens doodtij ligt de snelheid zowel tijdens vloed als tijdens de ebfase tussen de 0,4 en de 0,6 m/s, met lokale pieksnelheden bij maximale vloed tot 0,8 m/s. Ter hoogte van de Rede van Vlissingen liggen de maximale snelheden tussen de 0,8 en 0,85 m/s. Na hoogwater is gedurende 2 uur de snelheid lager dan 0,5 m/s. Rond laagwater is dit gedurende ongeveer 4 uur.

  Het verdient de aanbeveling de simulatie te herhalen om de reële tijvensters te bepalen van zodra een periode gekozen is voor het uitvoeren van de werken, waarbij rekening gehouden wordt met de voorspelde getijcondities (harmonisch, voorspelhorizon ≈ 1 jaar) en de verwachte meteo-condities (voorspelhorizon ≈ 10 dagen).


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs