Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ME-6b. Jaarlijkse ruimtelijke najaars monitoring dataset slikken Groot Buitenschoor [ME-6b. Yearly spatial autumn monitoring dataset mudflat Groot Buitenschoor]

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Restrictions available at contact person

Beschrijving
Dit project omvat het monitoren van grondwater in combinatie met vegetatiekundig onderzoek (vegetatiekartering), welke worden geïntegreerd in een GIS-model. Het model levert input voor het opstellen van inrichtings- en beheersplannen. meer

De inrichting van overstromingsgebieden in valleigebieden langsheen het Schelde-estuarium biedt heel wat potenties voor natuurontwikkeling. Naast het ontwikkelen tot interessante wetlands, wordt daarbij ook gedacht aan het betrekken van deze gebieden in het estuariene getijdensysteem, m.a.w. het instellen van een getijregime in deze gebieden. Om echter goede voorspellingen te kunnen doen over de te verwachte ontwikkelingen in deze gebieden, bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van vegetaties toe, en om input te leveren naar inrichtings- en beheerplannen is een grondige kennis van de interactie tussen biotische en abiotische parameters noodzakelijk. Een belangrijk studiegebied in dit kader vormt de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (KBR). Dit gebied wordt ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) met natuurontwikkeling als nevenfunctie. Deels zal in het gebied een gecontroleerd gereduceerd getij (GGG) worden geïntroduceerd waar zich getijdenafhankelijke natuur kan ontwikkelen, een ander deel zal als wetland worden ontwikkeld. In het gebied wordt zowel vegetatiekundig (gebiedsdekkende vegetatiekartering) als hydrologisch onderzoek (piëzometernetwerk) verricht. Het vegetatiekundig onderzoek bestond vooral uit het opstellen van een gebiedsdekkende vegetatiekaart. Elke te onderscheiden vegetatie-eenheid werd in 2000 op kaart aangeduid en er werd een vegetatieopname gemaakt. Op basis van deze vegetatieopnames werd een vegetatietypologie opgesteld. Sinds 1996 is een piëzometernetwerk uitgebouwd in de polder. Het netwerk bestaat uit een 60-tal piëzometers die tweemaal per maand worden opgemeten. Naast grondwater wordt ook het oppervlaktewater gemonitord. Ook de hydrochemische samenstelling van het grondwater wordt bepaald. Voor elk onderscheiden vegetatietype wordt vervolgens de ecologische range bepaald van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve parameters als bijvoorbeeld het beheer, bodemeigenschappen, grondwaterstanden, -fluctuaties en –kwaliteit en voedselrijkdom. Dit gebeurt op basis van verworven gegevens, aangevuld met gegevens uit literatuuronderzoek. Uiteindelijk wordt dit in een GIS-model ingepast.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Planten, Watersamenstelling
Kernwoorden:
Brak water, Alluvium, Bodemkwaliteit, Chemie, GIS, Grondwater, Modellen, Plantendek, Waterbodemkwaliteit, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, GOG 'Kruibeke, Bazel, Rupelmonde', Bryophyta, Pteridophyta,

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde, GOG 'Kruibeke, Bazel, Rupelmonde' [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1996 [Gestart]
2000 - 2004
Vanaf 2003 [Gestart]

Taxonomic coverage
Bryophyta [WoRMS]
Pteridophyta [WoRMS]
Spermatophyta

Parameters
Ammonium
Bicarbonaat (HCO3-)
Calcium
Chloride
Elektrisch geleidingsvermogen (EGV)
Grondwaterstand Methode
Ijzer (fe)
Kalium
Magnesium
Natrium
Nitraat (NO3-)
Nitriet (NO2-)
Orthofosfaat
pH-zuurtegraad
Sulfaat
Vegetatie Methode
Waterhoogte Methode
Grondwaterstand: Piëzometer
Vegetatie: Vegetatiekaart
Through aerial photographs and field observations.
Waterhoogte: Peilschalen

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meerdata creator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
ME-6 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - bodemkwaliteit, meer
Volgende versie:
ME-5c Permanente Kwadraten Schelde databank, meer

Project
Vegetatie-ecologie van alluviale gebieden langs de Zeeschelde, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Van Braeckel, A. et al. (2004). Getijonafhankelijke natuurontwikkeling in het gecontroleerd overstromingsgebied van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde: opmaak van het integraal plan KBR. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2004.16. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 201 + maps pp., meer
Vandevoorde, B. (2002). Vegetation map of the polder of Kruibeke, Bazel and Rupelmonde, in: (2002). ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 69, meer
Vandevoorde, B. et al. (2002). Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2002.07. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0169-7. 180 + appendices pp., meer
Hennissen, J.; Meire, P. (1998). Inrichting van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: berekeningen i.v.m. de toepassing van een gereduceerd getij in de polder van Kruibeke. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.32. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 80 + appx. pp., meer
Hettinga, O. et al. (1998). De inpassing van de Barbierbeek in het gecontroleerde overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98(22). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. XIV, 92 pp., meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2007-02-21
Informatie laatst gewijzigd: 2009-03-30
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid