Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MONEOS - Diversiteit Habitats in het Schelde-Estuarium [MONEOS - Diversity of Habitats in the Scheldt-Estuary]
Contact:

Toegang tot data
Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar voor academisch gebruik
The data are freely available for research and education purposes. Usage acknowledgement is usually expected

Beschrijving
In het kader van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV) werd door de Vlaamse en Nederlandse overheid een werkgroep rond onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium opgezet. De werkgroep O&M is een permanente werkgroep van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) waarin afspraak is gemaakt over een langlopend monitoring- en onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking bij beleid en beheer in het Schelde-estuarium: MONEOS. Binnen MONEOS werden zowel bestaande monitoringscampagnes uit NL en B verfijnd als nieuwe meetcampagnes opgezet. De data worden in 6 thema’s ontsloten. Het estuarium wordt gekenmerkt door een grote variatie aan habitats. aan de hand van ecotopen-, fysiotopen-, vegetatie- en geomorfologische kaarten wordt deze variatie in kaart gebracht. meer

Het estuarium wordt gekenmerkt door een grote variatie aan habitats. Deze variatie is te wijten aan drie grote gradiënten: een verticale gradiënt van het diepste punt van de geul tot het hoogste deel van het schor, een horizontale gradiënt van volledig zout naar volledig zoet en een interne gradiënt van variatie in dynamiek. De aangetroffen habitats en hun kenmerken zijn de resultante van morfo- en hydrodynamiek, maar steeds duidelijker is dat ook biota een belangrijke rol spelen in de vorming/afbraak van habitats. Bepaalde soorten (system of eco-engineers) kunnen een belangrijke rol spelen bij habitatvorming. De habitatoppervlaktes vormen een cruciale evaluatietool. De ruimte nodig om de diversiteit in goede staat te houden en om het ecologisch functioneren te garanderen hangt er nauw mee samen. Soorten als responsvariabelen maar ook bouwstenen van de heersende habitatcondities zijn goede indicatoren voor de kwaliteit van het habitat. Diverse ingrepen kunnen zowel positieve (habitatcreatie) als negatieve (erosie, verhoogde dynamiek, etc.) gevolgen hebben voor habitats. De evaluatiemethodiek moet uitgaan van inzicht in de processen die habitatoppervlakten en -kwaliteit beïnvloeden. Gezien het belang van habitats binnen het systeem, maar ook de wettelijke verplichtingen, zijn goede monitoring en gedegen evaluatie vereist. Als basis voor de evaluatie worden ecotopen gedefinieerd en gebiedsdekkend weergegeven in ecotopenkaarten. Een ecotoop wordt gedefinieerd als een ruimtelijke eenheid die homogeen is wat betreft de voornaamste (a)biotische factoren en antropogene invloeden die voor de biota van belang zijn. De grenzen tussen de huidige ecotopen zijn grotendeels gebaseerd op biologisch relevante overgangen in de macrozoöbenthosgemeenschap(pen), terwijl het overspoelingsregime de gekozen grenzen in de vegetatiezonering van de schorren bepaalt. Vaak zijn de gehanteerde grenzen nog niet voldoende onderbouwd (gevalideerd) door biotische data. Daarom weerspiegelen ze vaak abiotische eenheden of fysiotopen genaamd. Het is een streven dat in de toekomst elke klassegrens ecologisch onderbouwd wordt of aangepast volgens voortschrijdend inzicht.

Scope
Kernwoorden:
Marien/Kust, Zoet water, Brak water, ANE, Nederland, Westerschelde, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata leverancier
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, meerdata leverancier
International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meerdata leverancier
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MONEOS monitoring, meer
Bron datasets:
ME-5 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - schorvegetaties, meer
ME-5c Permanente Kwadraten Schelde databank, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vegetatiekartering getijdegebieden, meer
Vegetatiekaarten data Zeeschelde, meer
Andere relaties:
MONEOS - Fysico-chemie in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Ecologisch Functioneren in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Hydrodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer

Project
MONEOS: Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium, meer
MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer

Publicatie
Gebruikt in deze dataset
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2012). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2011. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diverstiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.20. INBO: Brussel. 70 pp., meer
(2011). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde tot 2009. Datarapportage ten behoeve van de VNSC voor het vastleggen van de uitgangssituatie anno 2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2011(8). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 77 pp., meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2013-04-11
Informatie laatst gewijzigd: 2022-03-16
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid