Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

VMM: Meetnet waterbodems van de Vlaamse Milieumaatschappij [VMM: Water bed monitoring network of the Flemish Environment Agency]
Citatie
Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM); (2005): VMM: Water bed monitoring network of the Flemish Environment Agency. https://marineinfo.org/id/dataset/551

Toegang tot data
Gearchiveerde data
Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar
The data are freely available to anybody and may be used for any purpose. Usage acknowledgement may be required

Beschrijving
De Vlaamse Milieumaatschappij is in maart 2000 gestart met de uitbouw van een waterbodemmeetnet. Bedoeling is de ecologische kwaliteit van de waterbodem in kaart te brengen. meer

De Vlaamse Milieumaatschappij is in maart 2000 gestart met de uitbouw van een waterbodemmeetnet. Bedoeling is de ecologische kwaliteit van de waterbodem in kaart te brengen. Jaarlijks worden 150 meetplaatsen aangeduid, in totaal zullen er 600 komen. Gezien de kwaliteit van de waterbodem traag evolueert indien geen belangrijke saneringen gebeuren en rekening houdend met de complexiteit van het onderzoek worden jaarlijks 150 meetplaatsen bemonsterd. Door een routinematige monitoring van de waterbodemkwaliteit kunnen antwoorden gevonden worden op nog onbeantwoorde vragen. Zo zullen door deze monitoring alle relevante abiotische en biotische gegevens met betrekking tot het waterbodemcompartiment systematisch worden verzameld en geanalyseerd. De verzamelde informatie kan dienen om het waterbodembeleid te evalueren en bij te sturen. Bovendien zal de dataset een wetenschappelijke waarde hebben. Statistische verwerking van goed verzamelde gegevens maakt het mogelijk correlaties te zoeken tussen gegevens van verschillende compartimenten. De hoofddoelstellingen van het meetnet waterbodem zijn: De inventarisatie (of kartering) en monitoring (weergeven van veranderingen in de tijd, trends) van de kwaliteit van de waterbodem binnen het Vlaamse Gewest aan een frequentie van 1 maal per vier jaar, om prioritaire saneringsplaatsen voor de waterbodems te inventariseren. Het bepalen van de waterbodemkwaliteit door middel van indexen en waterbodemkwaliteitsklassen aan de hand van de triade beoordeling. Het toetsen van de meetgegevens aan de huidige wettelijke normen, zoals voorwaarden voor afvalvoorkoming (VLAREA). Het nagaan van de impact van specifieke acties op de waterbodemkwaliteit (b.v. impact van de werking van zuiveringsinstallaties, impact van investeringsprojecten, saneringen, accidentele lozingen, ...). Het kennen van de kwaliteit als basisinformatie voor het uitwerken van algemene Waterzuiveringsprogramma’s, advisering vergunningen, enz. Het waterbodemmeetnet VMM bestaat uit een fysisch-chemische, ecotoxicologische en een biologische beoordeling. De fysisch-chemische parameters zijn: -droge stof -TOC -Vluchtige stof -EAS -EOX -Kjeldahl-N -Totale P -Granulometrie -Metalen -PAK's -Organopesticiden -PCB's -VOC's De ecotoxicologische parameters zijn: -algengroei-inhibitie test met Raphidocelis subcapitata -acute mortaliteitstest met het kieuwpootkreeftje Thamnocephalus platyurus -acute sedimentcontacttest met de amfipode Hyalella aztecta De biologische parameters zijn: -Biotische waterbodemindex (BWI) geeft aan de hand van het voorkomen van bepaalde indicatororganismen en de taxonomische diversiteit van de (epi)benthische macro-invertebratengemeenschap de biologische kwaliteit van de waterbodem weer. Op de VMM website kan u de metingen online opvragen op basis van gemeente of waterloop. Ook kunt u de resultaten bekijken via de geografische kaart van Vlaanderen.

Scope
Thema's:
Geologie - Geofysica - Sedimentatie, Geologie - Geofysica - Sedimentatie > Sedimenten - Rotsen - Poriewater, Milieu-kwaliteit / vervuiling
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Kwaliteit, Riverbeddingen, Sedimentvervuiling, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf Maart 2000 [Gestart]
Jaarlijks

Parameters
Densiteit macrobenthos
Droge stof
Extractable organic halogen (EOX)
Kjehdahl stikstof
Korrelgrootte
Metalen
PCB's
Pesticiden
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
Tetrachlooretheen
Totaal Fosfor (P)
Total organic carbon (TOC)
Vluchtige stof

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), meerdata eigenaardata creatordata creator

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
VMM: Monitoring water, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Fysico-chemie in het Schelde-Estuarium, meer
Andere relaties:
VMM: Meetnet afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij, meer
VMM: Meetnet oppervlaktewater van de Vlaamse Milieumaatschappij, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Spronk, G. et al. (2012). Verslag Afstemming monitoring - Deeltjesgroottebepaling tbv MONEOS, November 2012. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 102 pp., meer
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2012). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2011. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diverstiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.20. INBO: Brussel. 70 pp., meer
VMM (2009). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2009. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 12p; 4 tabellen, 1 kaart pp., meer
VMM (2009). Chemische kwaliteit van de bodem van de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2009. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 7p, 3 bijlagen, 1 kaart pp., meer
(2008). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Campagne 2007. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 6 + tabellen pp., meer
(2008). Chemische kwaliteit van de bodem van de Beneden-Zeeschelde 2007. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 8 + bijlagen pp., meer
(2007). Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. , meer
Vlaamse Milieumaatschappij (2004). Chemische kwaliteit van de waterbodem in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2003. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. , meer
Vlaamse Milieumaatschappij; VMM (2004). Waterbodemkwaliteit 2003. Vlaamse Milieu Maatschappij/Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 24 pp., meer
(2002). Waterbodemkwaliteit 2001. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst. , meer
(2002). Waterbodemkwaliteit 2002. VMM: Aalst. 34 + bijlagen pp., meer
De Cooman, W.; Detemmerman, L. (2002). Waterbodemkwaliteit 2001. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 79 pp., meer
(2000). Waterbodemkwaliteit 2000 (tussentijds rapport). Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 28 + bijlagen pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2005-10-04
Informatie laatst gewijzigd: 2022-08-04
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid