Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Inventarisatie inzet gemeenten bij integraal waterbeheer/KRW in het Scheldestroomgebied
Provincie Zeeland (2009). Inventarisatie inzet gemeenten bij integraal waterbeheer/KRW in het Scheldestroomgebied. Projectbureau KaderRichtlijn Water Schelde: [s.l.]. 32 pp.

Beschikbaar in  Auteur 

Auteur  Top 
  • Provincie Zeeland, meer

Abstract
    Gemeenten dragen in een belangrijke mate bij aan het water(kwaliteit)beheer in stedelijk gebied. Daarom is het goed om voldoende inzicht te hebben in de activiteiten die zij verrichten bij het vervullen van deze taak. Ten behoeve van een dergelijk inzicht is in 2007 een eerste rapportage verschenen in het Scheldestroomgebied met de stand van zaken van maatregelen met als markering eind 2006. Aan de hand van actualisatie van genoemde inventarisatie na elke twee jaar, is de voortgang in toepassing van verschillende maatregelen en plannen te maken. Bovendien is aan de hand van deze voortgang te bepalen in hoeverre beoogde doelstellingen in 2015 zijn te halen dan wel eventueel verder gelegen doelen zijn te bereiken.Voor de actualisatie van het rapport “Inventarisatie inzet gemeenten t.b.v. Kaderrichtlijn Water” van april 2007, is in het eerste kwartaal van 2009 bij alle gemeenten opnieuw de stand van zaken van maatregelen bepaald op 31 december 2008. Wederom is deze inventarisatie vooral gericht op de plannen en maatregelen die met name bijdragen aan de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee vooral van belang zijn als KRW-bijdrage. Aan de hand van de verzamelde gegevens in relatie tot de vorige inventarisatie is getracht een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de geresulteerde voortgang.Waar mogelijk zijn de eerste aanvullende gegevens verzameld om zodoende op termijn ook een beeld te verkrijgen omtrent de bijdrage van gemeenten bij het totale integrale waterbeheer voor het Scheldestroomgebied.In deze inventarisatie is, vergelijkbaar met de eerste inventarisatie die als de nulsituatie kan worden beschouwd, per hoofdstuk een verschillend onderwerp aan de orde gesteld waarbij de gemeente een belangrijke rol voor het water vervult. Enerzijds betreft het plannen en maatregelen met een wettelijke grondslag en daarmee harde beleidsafspraken bevatten. Anderzijds betreft het plannen en maatregelen zonder dat daar harde beleidsafspraken over bestaan, maar in de samenwerking voor het waterbeheer een belangrijke rol (kunnen) vervullen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur