Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), meer


Type: Administratief

Geassocieerd aan een deelinstituut (2)  Top | Publicaties | Projecten | Dataset 

Voormalig geassocieerde persoon  Top | Publicaties | Projecten | Dataset 

Publicaties (15)  Top | Projecten | Dataset 
  opsplitsen filter
 • (2010). Veiligheid. Samenvatting - plan van aanpak. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 12 pp., meer
 • (2009). Toelichtingsnota aanwijzingsbesluit PDN/2009-122 Natura 2000-gebied Westerschelde & Saefinghe. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Nederland. 36 + bijlagen pp., meer
 • (2009). 2009-2015 Stroomgebiedbeheerplannen: Samenvatting Eems, Maas, Rijndelta en Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: [s.l.]. 48 pp., meer
 • (2009). Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2009-2015. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 216 pp., meer
 • Haverkorn van Rijsewijk, E.; Mathijsen, R.; Smid, W. (2009). Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder (Gemeente Hulst). Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: Boxtel. 91 + bijlagen pp., meer
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2009). Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Programmadirectie Natura 2000: [s.l.]. 139 pp., meer
 • LNV (2008). Profielen Vogels, versie 1 september 2008. Slobeend (Anas clypeata) A056. [S.n.]: [s.l.]. 4 pp., meer
 • (2007). Kaderrichtlijn Water! De Europese Kaderrichtlijn Water en Landbouw: Stroomgebied Schelde [Brochure]. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Water/Provincie Zeeland/stichting Mineralen en Middelen Meester: Middelburg. 8 pp., meer
 • (2006). Natura 2000 doelendocument. Duidelijkheid bieden, richting geven en ruimte laten. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Den Haag. 228 pp., meer
 • LNV (2006). Natura 2000 gebied 122 – Westerschelde & Saeftinghe. Gebiedendocument november 2006. [S.n.]: [s.l.]. 18 pp., meer
 • Raeymaekers, G.; Sundseth, K.; Kranenburg, P. (2006). 15 jaar LIFE-natuur in Nederland: Europese participatie in natuurherstelprojecten. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: [s.l.]. 71, bijlage pp., meer
 • (2005). Natuurprogramma Westerschelde. Verantwoording realisering (minimaal) 600 hectare estuariene nieuwe natuur en de relatie met de instandhoudingsdoelstellingen Vogel- en Habitatrichtlijn. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: [s.l.]. 50 pp., meer
 • (2004). Ruimte voor een zilte oogst; Naar een omslag in de Nederlandse scheldpdiercultuur; Beleidsbesluit Schelpdiervisserij 2005-2020. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Den Haag. 43 pp., meer
 • Mieras, W.; van de Kam, J. (2004). Maatschappelijke en bestuurlijke consultatie EVA II. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Den Haag. 14 pp., meer
 • (2003). Resultaten wetenschappelijk onderzoek EVA II : publieksversie. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Den Haag. 42 pp., meer

Projecten (7)  Top | Publicaties | Dataset 
 • Dioxineonderzoek Westerschelde, meer
 • EVA II: Tweede fase van de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland, meer
 • Informatie-aanlevering zoute wateren t.b.v. Thema Water in Natuurbalans 2008, meer
 • MONEOS-N: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Natuurlijkheid, meer
 • Ontwikkeling van een flankerend beleid voor de landbouw Nederland, meer
 • Systeembeschrijving Westerschelde, meer
 • Voorstudie natuurontwikkelingsplan Schelde-estuarium, meer

Dataset  Top | Publicaties | Projecten 
 • Kokkelbestand Westerschelde, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Dataset