Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Dioxineonderzoek Westerschelde

Engelstalige titel: Dioxin study Westerschelde
Periode: 2005 tot 2007
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Dioxines; Dioxins; PCB; Toxicologie; Vervuiling
Geografische term: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
 Instituten | Publicatie | Dataset 

Instituten (5)  Top | Publicatie | Dataset 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), meer, opdrachtgever
  • Provincie Zeeland, meer, opdrachtgever
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), meer, opdrachtgever
  • Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES), meer, uitvoerder
  • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer, uitvoerder

Abstract
Begin 2005 zijn vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland over een mogelijke dioxinevervuiling van de Westerschelde. Aangezien weinig bekend is over het voorkomen van dioxinen in dit estuarium, heeft in 2005 een verkennend onderzoek plaatsgevonden. Monsters zijn genomen van een aantal visserijproducten, voedselketens en waterbodems in de Westerschelde. Doel van het onderzoek was om de gevonden gehalten te toetsen aan bestaande normen om te bepalen of er sprake is van een dioxineprobleem in de Westerschelde. Tegelijkertijd zijn gehalten aan andere mogelijke probleemstoffen voor de Westerschelde bepaald en getoetst aan bestaande normen.
Het blijkt dat op basis van dit onderzoek géén overschrijdingen zijn aangetroffen van de vigerende levensmiddelennorm voor dioxinen in visserijproducten. Ook is er op basis van deze resultaten geen aanleiding om aan te nemen dat het milieu van de Westerschelde een uitzondering vormt qua dioxinebelasting in vergelijking tot andere kustlocaties in Nederland. Aanbevolen wordt om een aantal visserijproducten uit de Westerschelde opnieuw te bemonsteren, analyseren en te bezien in het licht van een nieuwe gecombineerde Europese norm voor dioxinen en dioxine-achtige PCB’s (in werking per 4 november 2006). Daarnaast wordt geadviseerd om een risicobeoordeling te laten uitvoeren voor het consumeren van in Nederland uit wildvangst verkregen aal.

Dataset  Top | Instituten | Publicatie 
  • Dioxines Westerschelde, meer

Publicatie  Top | Instituten | Dataset 
  • Van den Heuvel-Greve, M.; Leonards, P.E.; Vethaak, D. (2006). Dioxineonderzoek Westerschelde: meting van gehalten aan dioxinen, dioxineachtige stoffen en andere mogelijke probleemstoffen in visserijproducten, sediment en voedselketens van de Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.011. RIKZ: Middelburg. 80 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie | Dataset