Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Water- & waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2005
(2006). Water- & waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2005. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 111 pp.

Beschikbaar in  Datasets 
Documenttype: Jaarlijks rapport

Trefwoorden
  Waste disposal > Sewage disposal
  Water > Bottom water
  Water quality
  België, Vlaanderen [Marine Regions]
  Zoet water

Abstract
  In het eerste deel komt de waterkwaliteit aan bod. Dit rapport beschrijft de kwaliteit van het oppervlaktewater en de waterbodem in Vlaanderen anno 2005. De kwaliteit van het oppervlaktewater in 2005 en de evolutie ervanin het voorbije anderhalf decennium, worden beschreven op basis van de meetresultaten van de meetnetten van de VMM. Naast de situatie voor de macrokwaliteitsparameters (opgeloste zuurstof, zuurstofverbruik, stikstofen fosforcomponenten) wordt ook de toestand beschreven van arseen, zware metalen (cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink) en organische microverontreinigingen (bestrijdingsmiddelen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, fenolen en vluchtige stoffen). Er wordt ook aandacht besteed aan de hydromorfologie van de watersystemen.Het tweede deel bespreekt de afvalwaterlozingen afkomstig van de industrie en de RWZI’s. In dit deel komen de werking van het afvalwatermeetnet, de evolutie van de bedrijfslozingen voor enkele belangrijke verontreinigingsparameters,het aandeel van de doelgroepen in de belasting van het oppervlaktewatermet metalen en het onderzoek naar de impact van puntlozingen op de waterkwaliteit aan bod..Het derde deel omvat het eerste rapport van de ecologische toezichthouder. Per 1 januari 2005 kreeg de VMM de rol van ecologisch en economisch toezichthouder op het waterzuiveringsgebeuren in Vlaanderen toegewezen.Hierin wordt de evolutie van de uitbouw van de saneringsinfrastructuur geschetst, alsook de werking en het beheer ervan geëvalueerd.

Datasets (2)
 • VMM: Meetnet afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij, meer
 • VMM: Meetnet oppervlaktewater van de Vlaamse Milieumaatschappij, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Datasets