Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Dynamiek van macrofyten en nutriënten in de bovenstroomse gebieden van het Scheldebekken
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=en&cod=ev/33

Engelstalige titel: Macrophytes and nutrient dynamics in the upper reaches of the Schelde basin
Identifier financieringsorganisatie: EV/33 (Other contract id)
Periode: Januari 2003 tot April 2006
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Biogeochemie; Nutriënten
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (4)  Top 
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer, coördinator
 • Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Département des Sciences de la Terre et de l'Environnement; Unité Modélisation Biogéochimique Système Terre; Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry (LoCGE), meer
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meer
 • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer, financier

Abstract
 • Context

  Voor rivieren is het duidelijk geworden dat de input van nutriënten vanuit het stroombekken, de output via de estuaria naar de kustwateren overtreft, wat erop wijst dat er retentie en omzetting plaatsvindt gedurende het transport in het bekken. In het Scheldebekken is het onderzoek hoofdzakelijk gericht geweest op de biogeochemische processen in de omgeving van het estuarium, niet op de bovenstroomse zone waar sterke macrofytenontwikkeling kan optreden. De grote biomassaproductie kan een grote stijging van het waterpeil veroorzaken. Maar kan tevens functioneren als een biologische filter voor opgelost en particulair materiaal. De andere belangrijke groep van primaire producenten, fytoplankton, domineert gewoonlijk in zones met andere eigenschappen dan de zones waar macrofyten voorkomen. Beide groepen zorgen voor een grote jaarlijkse primaire productie.


 • Beschrijving van het project

  • Doelstellingen

   De doelstellingen van het project zijn inzicht te verkrijgen in:
   - de factoren die het voorkomen en de ontwikkeling van macrofyten bepalen;
   - het effect van macrofyten op de koolstof, stikstof en fosfaatbudgetten in een stroomgebied;
   - het effect van macrofyten op de nutriëntenflux naar benedenstroomse gebieden;
   - het beheer van gebieden met macrofyten in relatie tot afvoercapaciteit, nutriënten, biodiversiteit en ecologische kwaliteitsdoelstellingen.


  • Methodologie

   Er zal een uitgebreide inventarisatie gemaakt worden van macrofyten in het Netebekken en de mogelijk bepalende fysische en chemische factoren. Dit resulteert mogelijk in een "voorspellend" model voor het al dan niet voorkomen van macrofyten. Daarnaast worden er diverse massabalans studies gedaan in het veld, op de Aa (een waterloop in het Netebekken) en in het labo. De groei en biomassaontwikkeling van de macrofyten zal opgevolgd worden gedurende een volledig jaar. Tevens zal een nutriëntenbalans opgemaakt worden voor transecten met en zonder macrofyten. Stroomgoot experimenten worden gedaan voor de studie van nutriëntenretentie door macrofyten en de rol van het sediment in relatie tot bijvoorbeeld stroomsnelheid en dichtheid van de macrofyten. De decompositie van macrofyten en de bijdrage van detritus afkomstig van macrofyten op het gesuspendeerde organische materiaal zullen worden opgevolgd. De samenstelling van de stabiele isotopen in anorganische en organische substraten zal tot slot aanvullende informatie geven over de nutriëntencyclus in de macrofyten.

   De resultaten van de verschillende benaderingen worden verwerkt in een 1D transport-reactien model voor de rivier de Aa, om de daarin gebruikte procesformuleringen te valideren. Tegelijkertijd wordt een model gemaakt voor de Kleine Nete, waarmee de effecten van verschillende beheersopties op de nutriëntenflux naar benedenstroomse gebieden geschat kan worden. De resultaten van het project kunnen ook ondersteuning bieden aan beslissingen in het bekkenbeheer met betrekking tot overstromingen, afvoer en biodiversiteit.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten