Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)
Out of use record
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Waterdienst (IenW), meer

Engelse naam: National Institute for Coastal and Marine Management


Voormalig geassocieerde personen (45)  Top | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets 

Abstract:
Per 1 oktober 2008 is het RIKZ opgegaan in de nieuw gevormde rijker, genaamd Waterdienst van Rijkswaterstaat.

Sinds 1 januari 2008 is Nederland ook een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek en specialistisch advies rijker, genaamd Deltares.

WL | Delft Hydraulics, GeoDelft, een deel van TNO Bouw en Ondergrond vormen samen met delen van Rijkswaterstaat/DWW, RIKZ en RIZA het instituut Deltares, dat ruim 800 medewerkers telt.

Publicaties (273)  Top | Projecten | Evenementen | Datasets 
  ( 1 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Kater, B.J.; Hannewijk, A.; Postma, J.; Dubbeldam, M.C. (2000). Seasonal changes in acute toxicity of cadmium to amphipod Corophium volutator. Environ. Toxicol. Chem. 19(12): 3032-3035, meer
 • Kers, A.S. (2008). SALT08 Classificatieprogramma voor kweldervegetaties. RIKZ: [s.l.]. , meer
 • (2007). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007. Werkdocument RIKZ, 2007.002. RIZA werkdocument, 2007.004. 234 + bijlagen pp., meer
 • Arts, F.A.; Berrevoets, C.M. (2007). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2007. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.010. RIKZ: Middelburg. 22 pp., meer
 • de Jong, D.J. (2007). KaderRichtlijn Water, bepaling referentiesituatie en P-REF/P-GET en opstellen maatlat voor angiospermen en macrowieren in de zoute en brakke watertypen K1, K2, K3, O2 en M32 in Nederland. Versie 6 [werkdocument]. [S.n.]: [s.l.]. 46 pp., meer
 • Holzhauer, H.; Van Eck, B.T.M.; van Maldegem, D.; Parée, E. (2007). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE-Rapport 9, deel I: Fysische hypothesen 2006: Onderliggende rapportage bij MOVE rapport 10 Eindrapport 2006. MOVE Hypothesedocument Deel I : Fysische hypothesen. Werkdocument RIKZ, ZDA/2007.808w. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 237 pp., meer
 • Janssen, C.R.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Vincx, M.; Fockedey, N.; Rappé, K.; De Brabander, H.; Noppe, H.; Roose, P.; Monteyne, E.; Vethaak, D.; Mees, J.; Deneudt, K. (2007). Endocrine disruption in the Scheldt estuary distribution, exposure and effects (ENDIS-RISKS). Final report. Belgian Science Policy: Brussels. 106 pp., meer
 • Van den Heuvel-Greve, M.; Withagen, L.; Leonards, P.E.G. (2007). Vervolgonderzoek chemische stoffen in visserijproducten uit de Westerschelde; dioxines (w.o. furanen), PCB's, gebromeerde vlamvertragers en geperfluoreerde verbindingen, 2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.007. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 64 pp., meer
 • Van Eck, B. (2007). Schelde-estuarium; Monitoring verruiming Westerschelde: de resultaten. Grenzeloze Schelde Nieuws 39: 2, meer
 • van Eck, G.Th.M.; Holzhauer, H. (Ed.) (2007). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE eindrapport 2006 (Rapport 10). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.003. RIKZ: Middelburg. 64 pp., meer
 • van Wesenbeeck, B.K. (2007). Verkenning naar validatiemethoden voor het Zoute wateren Ecotopenstelsel (ZES.1) in de Westerschelde. Deltares Report, Z4383.00. RIKZ: Delft. 32 pp., meer
 • (2006). Development of a Water Framework Directive Fish Index for Transitional Waters in the Netherlands. Rapport RIKZ = Report RIKZ, /2004/606w. RIKZ: [s.l.]. 47 pp., meer
 • Arts, F.A.; Berrevoets, C.M. (2006). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.009. RIKZ: Middelburg. 22 pp., meer
 • Bovelander, R.W.; Langenberg, V.T. (2006). National evaluation report on the Joint Assessment and Monitoring Programme of the Netherlands 2004. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.002. RIKZ: Middelburg. 45 pp., meer
 • Craeymeersch, J.A.; Escaravage, V.; Steenbergen, J.; Wijsman, J.W.M.; Wijnhoven, S.; Kater, B.J. (2006). De bodemfauna in het Nederlands deel van de Scheldemonding, in: Coosen, J. et al. Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 85-105, meer
 • Kinneging, N. (2006). WADI: datamanagement of hydrographic information, in: Evolutions in hydrography, 6th - 9th November 2006, Provincial House Antwerp, Belgium: Proceedings of the 15th International Congress of the International Federation of Hydrographic Societies. Special Publication (Hydrographic Society), 55: pp. 49-50, meer
 • Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A.; Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S. J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A. (2006). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.006. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 159 pp., meer
 • RIKZ (2006). Kustlijnkaarten 2007. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.019. RIKZ: The Netherlands. 28 + appendices pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.; Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L. (2006). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2004/2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.003. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3479-6. 74 + bijlagen pp., meer
 • Van den Heuvel-Greve, M.; Leonards, P.E.; Vethaak, D. (2006). Dioxineonderzoek Westerschelde: meting van gehalten aan dioxinen, dioxineachtige stoffen en andere mogelijke probleemstoffen in visserijproducten, sediment en voedselketens van de Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.011. RIKZ: Middelburg. 80 pp., meer
 • Arts, F.A.; Berrevoets, C.M. (2005). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.023. RIKZ: Middelburg. 20 + bijlage pp., meer
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Meininger, P.L.M. (2005). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2003/2004: inclusief de tellingen in 2002/2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.011. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3459-1. 134 pp., meer
 • Bovelander, R.W.; Langenberg, V.T. (2005). National Evaluation Report on the Joint Assessment and Monitoring Programme of the Netherlands 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ. RIKZ: Middelburg. 44 pp., meer
 • Dijkema, K.S.; de Jong, D.J.; Vreeken-Buijs, M.J.; van Duin, W.E. (2005). Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water: ontwikkeling van potentiële referenties en van potentiële goede ecologische toestanden. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.020. RIKZ: Middelburg. 47 + bijlagen pp., meer
 • Graveland, J. (Ed.) (2005). Fysische en ecologische kennis en modellen voor de Westerschelde: wat is beleidsmatig nodig en wat is beschikbaar voor de m.e.r. Verruiming Vaargeul? Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.018. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3429-X. 88 pp., meer
 • Groenendaal, E. (2005). Westerschelde: import of export? Invloed van bodemligging op sedimenttransport in de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, KW/2005.114W. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 116 + bijlagen pp., meer
 • Haas, H.A.; Tosserams, M. (2005). Estuariene dynamiek in de Delta: achtergronddocument en kansenkaarten. Werkdocument RIKZ, ZDO/2005.800w. RWS, RIKZ: Middelburg. 27 + bijlagen pp., meer
 • Kater, B.J. (Ed.) (2005). Ontwikkelingen in de kennis van de morfodynamica en ecologie van de Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.034. RIKZ: Middelburg. 101, 1 map pp., meer
 • Meininger, P.L.M.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A. (2005). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.02. RIKZ: Middelburg. 127 pp., meer
 • Raadschelders, E.W. (2005). Ecologische gewichten voor de capaciteitsnota: het kwalitatief toekennen van ecologische gewichten aan gebieden in de Noordzee en de kust. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.007. RIKZ: Middelburg. 28 + bijlagen pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Meininger, P.L.M. (2005). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004: met een samenvatting van 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.016. RIKZ: Middelburg. 78 pp., meer
 • Top, T.H.; Geijp, F.W.; Bovelander, R.W. (2005). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2005. Werkdocument RIKZ, ZD-2004.861X. RIKZ: Middelburg. 83 pp., meer
 • Top, T.H.; Geijp, F.W.; Bovelander, R.W. (2005). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2006. Werkdocument RIKZ, 2005.857.w. RIKZ: Middelburg. 87 pp., meer
 • Twisk, F. (2005). Bodemdieren in de Westerschelde monitoren en de verspreiding voorspellen met habitatmodellen: managementsamenvatting van een studie naar verbeteringsmogelijkheden door rekening te houden met schaaleffecten. Werkdocument RIKZ, 2005.814w. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Netherlands. 10 + bijlage pp., meer
 • van Nielen-Kiezebrink, M.F.; Rommel, M.; Nijwening, S.R.; Morselt, T.; de Heer, J.M. (2005). Hoofdrichtingen voor risicobeheersing in kustplaatsen: beheersing van kansen en gevolgen van kustafslag en overstroming tijdens zware storm in buitendijks gebied. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.021. RIKZ: Middelburg. 80 pp., meer
 • Withagen, L. (2005). Westerscheldekennis toegenomen: zeekennis. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Den Haag. 8 pp., meer
 • (2004). Golfbelasting in havens en afgeschermde gebieden: een gedetailleerde methode voor het bepalen van golfbelastingen voor het toetsen van waterkeringen. Update van Rapport RIKZ/2002.034. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.001. RIKZ: [s.l.]. 50 + bijlagen pp., meer
 • Åkerman, J.; Klamer, H.; Schipper, C.; Bakker, J.; Bellert, B.; Pijnenburg, J. (2004). Stoffen in de Noordzee en de Nederlandse Kustzone in 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.040. RIKZ: Middelburg. 70 + bijlagen pp., meer
 • Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L.M. (2004). Dijkverbeteringswerken langs de Westerschelde: aantalsveranderingen van watervogels. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 74 pp., meer
 • Bovelander, R.W.; Langenberg, V.T. (2004). National Evaluation Report on the Joint Assessment and Monitoring Programme of the Netherlands 2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.006. RIKZ: Middelburg. 44 pp., meer
 • Hartholt, J.G.; Jager, Z. (2004). Effecten van koelwater op het zoute aquatische milieu. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.043. RIKZ: Middelburg. 40 pp., meer
 • Holland, A.M.B.M. (2004). Veerse Meer aan de Oosterschelde: toestand ecosysteem Veerse Meer vóór ingebruikname doorlaatmiddel. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.007. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 72 + 1 cd-rom pp., meer
 • Kornman, B.A.; Blauw, T.; Bil, M.; van der Meij, V.; van den Berg, M.S. (2004). Oppervlaktewaterlichamen en beschermde gebieden in het Schelde stroomgebied. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.036. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3488-5. 25 + bijlagen pp., meer
 • Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A. (2004). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.002. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3428-1. 137 pp., meer
 • Nederbragt, G.; Liek, G.-J. (2004). Beschrijving zandbalans Westerschelde en monding. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.020. RIKZ: Den Haag. 70 pp., meer
 • RIKZ (2004). Kustlijnkaarten 2004. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.012. RIKZ: The Netherlands. ISBN 90-369-3438-9. 59, tables, maps pp., meer
 • RIKZ; Maurits Groen Milieu & Communicatie (2004). Kustkalender 2005. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Netherlands. [28] pp., meer
 • RIKZ; Maurits Groen Milieu & Communicatie (2004). Kennis voor de kust: resultaten onderzoeksprogramma Kust2005. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Netherlands. 28 pp., meer
 • Stikvoort, E.C.; Jentink, R.; Joosse, C.; van der Pluijm, A.M. (2004). Effecten werkstroken dijkverbetering op kwalificerende habitats; Verkennend onderzoek op slikken en schorren langs Westerschelde en Oosterschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.026. Rijkswaterstaat/RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3448-6. 2004 pp., meer
 • van Eck, G.T.M.; Mergaert, K. (2004). Monitoring and assessment as a tool to support the common Dutch-Flemish management of the Scheldt-estuary, in: Timmerman, J.G. et al. (Ed.) Information to support sustainable water management: from local to global levels. Proceedings MTM-IV 15-18 September 2003, St. Michielsgestel, The Netherlands. pp. 311-316, meer
 • (2003). Voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium: op basis van een ecosysteemanalyse en verkenning van de mogelijke maatregelen om het streefbeeld natuurlijkheid van de Lange Termijn Visie te bereiken. Bijlagen. Werkdocument RIKZ, 2003.825x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)/Instituut voor Natuurbehoud/Universitaire Instelling Antwerpen, vakgroep Ecosysteembeheer: [s.l.]. appendices pp., meer
 • (2003). Cellenconcept Westerschelde: evaluatie van het beleid voor vaargeulonderhoud en zandwinning in de Westerschelde. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)/WL | Delft Hydraulics: Middelburg. 5 pp., meer
 • (2003). Alternative dumping strategy for the Scheldt estuary: report of workshop, 24th of September 2003, Vlissingen. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 26 pp., meer
 • (2003). Basiskustlijn 2001. Evaluatie ligging Basiskustlijn. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.018. RIKZ: [s.l.]. 22 + bijlagen pp., meer
 • Arends, A.A.; Erenstein, H.J.E. (2003). Cumulatieve effecten van kustingrepen. Quick scan naar morfologische en ecologische effecten van kustingrepen op korte en lange termijn. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.042. RIKZ: [s.l.]. 65 + bijlagen pp., meer
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Meininger, P.L.M. (2003). Watervogels in de zoute Delta 2001/2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.001. RIKZ: Middelburg. 88 pp., meer
 • Berrevoets, C.M.; Arts, F.A. (2003). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003(8). Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 21 pp., meer
 • Dauwe, B.; Peters, B. (2003). Plan van aanpak MOVE: toeleverende studies aan het MOVE evaluatierapport 2003: evaluatierapport 2003. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. 25 (7) pp., meer
 • Geurts van Kessel, A.J.M.; Kater, B.J.; Prins, T.C. (2003). Veranderende draagkracht van de Oosterschelde voor kokkels; Rapportage van thema's 2 en 3 uit het 'lange termijn onderzoeksprogramma voedselreservering Oosterschelde', in het kader van de Tweede Evaluatie van het Nederlands Schelpdiervisserijbeleid, EVA II. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.043. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C062/03. ISBN 90-369-3487-7. 128 pp., meer
 • Goldbach, O. (2003). Twee eeuwen Westerschelde: een morfologisch referentie kader. RIKZ: Middelburg. 55 + bijlagen pp., meer
 • Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Meininger, P.L.M. (2003). Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta, 2002/2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.046. RIKZ: Middelburg. 47 pp., meer
 • Jacobse, S. (2003). Evaluatie van de ontwerpwaarden voor golfcondities in de Westerschelde: een evaluatie van de mate van robuustheid op basis van het narekenen van de stormen van 28 mei 2000, 28 dec. 2001 en 27 okt. 2002. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): 's-Gravenhage. 48 + bijlagen pp., meer
 • Liek, G.A.; Nederbragt, G.; van der Male, C. (2003). Resultaten zandbalans Westerschelde en monding. Werkdocument RIKZ, 2003.163x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 14 + bijlagen pp., meer
 • Lievaart, M.; Pouwer, A.J. (2003). MOVE de Westerschelde als kraam- en kinderkamer voor vis en garnaal in relatie tot de verruiming. Werkdocument RIKZ, AB/2003.810X. Rijkswaterstaat, RIKZ: Middelburg. 25 pp., meer
 • Lorenz, C.M.; Duijts, H.; Hartholt, J.G. (2003). Aanzet tot een ecologisch beoordelingssysteem voor kustwateren en overgangswateren: een verkenning ten behoeve van de Kaderrichtlijn water april 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.024. RIKZ: Den Haag. 65 pp., meer
 • Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A. (2003). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.011. RIKZ: Middelburg. 134 pp., meer
 • Meininger, P.L.; Witte, R.H.; Graveland, J. (2003). Zeezoogdieren in de Westerschelde: knelpunten en kansen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.041. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3467-2. 72 pp., meer
 • Meininger, P.L.; Strucker, R.C.W.; Wolf, P. (2003). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003(20). RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3417-6. 72 pp., meer
 • Peters, B.G.T.M.; Liek, G.A.; Wijsman, J.W.M.; Kuijper, M.W.M.; van Eck, G.Th.M.; Withagen, C.F.M. (2003). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': 'een verruimde blik op waargenomen ontwikkelingen'. MOVE Evaluatierapport 2003: MOVE-rapport 8: deel B. Hoofdrapport. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 60 pp., meer
 • Peters, B.G.T.M.; Liek, G.A.; Wijsman, J.W.M.; Kuijper, M.W.M.; van Eck, G.Th.M.; Withagen, C.F.M. (2003). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43':'een verruimde blik op waargenomen ontwikkelingen'. MOVE evaluatierapport 2003: MOVE-rapport 8: Deel A. samenvatting. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003-027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)/RIKZ: Middelburg. 12 pp., meer
 • Rutten, T.P.A.; Sandee, A.; Hofman, A.R.T. (2003). Flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2001a: evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring januari t/m juni 2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.012. RIKZ: [s.l.]. 78 pp., meer
 • Rutten, T.P.A.; Sandee, A.; Hofman, A.R.T. (2003). Flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2002a: evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring januari t/m juni 2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.014. RIKZ: [s.l.]. 81 pp., meer
 • Rutten, T.P.A.; Sandee, A.; Hofman, A.R.T. (2003). Flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2001b: evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring juli t/m december 2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.013. RIKZ: [s.l.]. 64 pp., meer
 • Schippers, H. (2003). De fysische effecten van verruiming in de Westerschelde: verbetering van het MOVE denkmodel met behulp van het cellenconcept. RIKZ: [s.l.]. 78 pp., meer
 • Stikvoort, E.; Berrevoets, C.M.; Kuijper, M.W.M.; Lefèvre, F.O.B.; Liek, G.-J.; Lievaart, M.; van Maldegem, D.; Meininger, P.L.M.; Peters, B.; Pouwer, A.J.; Schippers, H.; Wijsman, J.W.M. (2003). Monitoring van de effecten van de verruiming 48' / 43' : MOVE hypothesendocument 2003 : onderliggende rapportage bij MOVE rapport 8 (deel A en B) Evaluatierapport 2003 (MOVE rapport 7). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.009. RIKZ: Middelburg. 258 pp., meer
 • Top, T.H.; Geijp, F.W. (2003). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2004. Monitoring MWTL en aanvullende projecten. Werkdocument RIKZ, MI-2003.859X. RIKZ: Middelburg. 85 pp., meer
 • Wang, Z.B. (2003). Invloed van ingrepen in het mondinggebied van de Westerschelde: evaluatie aan de hand van ESTMORF berekeningen: verslag. RIKZ: Delft. 19 + bijlagen pp., meer
 • Wetsteyn, L.P.M.J.; Duin, R.N.M.; Kromkamp, J.C.; Latuhihin, M.J.; Peene, J.; Pouwer, A.J.; Prins, T.C. (2003). Verkenning draagkracht Oosterschelde; onderzoek naar veranderingen en trends in de Oosterschelde in de periode 1990 t/m 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.049. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Rijksinstituut voor Kunst en Zee/RIKZ: The Netherlands. 106 pp., meer
 • (2002). Golfbelasting in havens en afgeschermde gebieden: een gedetailleerde methode voor het bepalen van golfbelastingen voor het toetsen van waterkeringen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.034. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Amersfoort. 49 + bijlagen pp., meer
 • Baretta-Bakker, J.G. (2002). Het berekenen van nutriënt- en lichtlimitatie op de primaire productie voor het maken van pelagische ecotopenkaarten: toepassing Westerschelde. Werkdocument RIKZ, OS/2003.109X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 10 pp., meer
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Meininger, P.L.M. (2002). Watervogels in de Zoute Delta 2000/2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(2). RIKZ: Middelburg. ISBN 90-3693-446-X. 86 pp., meer
 • Berrevoets, C.M.; Arts, F.A. (2002). Ruimtelijke analyses van zeevogels: verspreiding van Alk/Zeekoet op het Nederlands Continentaal Plat. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.039. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 37 pp., meer
 • Bouma, H.; Lievaart, M.; de Jong, D.J. (2002). Stand van zaken ontwikkeling pelagisch ecotopenstelsel december 2002. Werkdocument RIKZ, 2002.840x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 53 + bijlagen pp., meer
 • de Bok, C. (2002). Long-term morphology of the Eastern Scheldt. Werkdocument RIKZ, 2002.108x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Hague. 107 + appendices pp., meer
 • Graveland, J. (2002). Ecological assessment of physical changes in the Scheldt estuary, in: ECSA Local Meeting: Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 42, meer
 • Graveland, J.; Dauwe, B.; Kornman, B.A. (2002). Waardering voor de Westerschelde: Voorstel voor beoordelingscriteria gebaseerd op inventarisaties van de ecologische toestand, gebruik, beleid en beoordelingsmethoden. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.53. RIKZ: Middelburg. 93 pp., meer
 • Hagen, A.; Vanhout, R. (2002). Eindrapportage Delta 2003 - 5000 jaar SimDelta, Een geomorfologisch simulatiemodel voor het Nederlandse Deltagebied. RIKZ: [s.l.]. 38pp, CD pp., meer
 • Hoeksema, H.J.; Kornman, B.A.; Roelse, P. (2002). Veiligheid als basis voor discussie: plan Overschelde: 2. De maatschappelijke en bestuurlijke context. Werkdocument RIKZ, ABD/2002.835x. RIKZ: Netherlands. 23 pp., meer
 • Hoeksema, R.; Withagen, L. (2002). Effectbeoordeling Wrakopruiming Westerschelde: effectbeoordeling in het kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.017. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 24 + bijlagen pp., meer
 • Lefèvre, F.O.B.; Kornman, B.A. (2002). Pilootonderzoek naar de gevolgen voor de troebelheid van speciestortingen in de Schaar van Spijkerplaat. Werkdocument RIKZ, AB/2001.830x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 12 + bijlagen pp., meer
 • Liek, G.A.; Lefevre, F.O.B. (2002). Datarapportage fysica en chemie 2002. Werkdocument RIKZ, AB/2002.820x. RIKZ: Middelburg. 59; 3 bijlagen pp., meer
 • Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Strucker, R.C.W.; Wolf, P.A. (2002). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.020. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3456-7. 140 pp., meer
 • Meininger, P.L.; Strucker, R.C.W. (2002). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(21). RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3466-4. 78 pp., meer
 • Meininger, P.L.M.; Graveland, J. (2002). Leidraad ecologische herstelmaatregelen voor kustbroedvogels: balanceren tussen natuurlijke processen en ingrijpen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.046. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3416-8. 63 pp., meer
 • Pieters, T.; Verbeek, H.; Dillingh, D. (2002). Het Scheldegetij: beschrijving en analyse van het getij in het Schelde-estuarium. Rapport Bureau Getijdewateren (BGW), 0102. RIKZ: Middelburg. 73 pp., meer
 • Roelse, P. (2002). Water en zand in balans: evaluatie zandsuppleties na 1990; een morfologische beschouwing. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.003. RIKZ: Zierikzee. ISBN 90-36-369-3426-5. 108 pp., meer
 • Stikvoort, E. (Ed.) (2002). Verwachte effecten doorspoelmaatregel Volkerak-Zoommeer op de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB/2002.805x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 16 + bijlagen pp., meer
 • Svasek Coastal & Harbour Engineering Consultants; Jansen, M. (2002). Verbeteren van het SCALWEST-model: eindrapport deel 2. Bouw SCALWEST 2000-model. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Rotterdam. different pagination + figures pp., meer
 • Top, T.H.; Verlinde, W.P. (2002). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2003. Monitoring MWTL en aanvullende projecten. Werkdocument RIKZ, IT-02.841 X. RIKZ: Middelburg. 84 pp., meer
 • Twisk, F. (2002). Toelichting op de ecotopenkaarten Westerschelde 1996 en 2001. Werkdocument RIKZ, OS/2002.843x. RIKZ: Middelburg. 33 + bijlagen pp., meer
 • van Zeijl, W.J.M.; Akhiat, A. (2002). National Evaluation Report on the Joint Assessment and Monitoring Programme of the Netherlands 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.006. RIKZ: Middelburg. 42 pp., meer
 • Vethaak, A.D.; Rijs, G.B.J.; Schrap, S.M.; Ruiter, H.; Gerritsen, A.; Lahr, J. (2002). Estrogens and xeno-estrogens in the aquatic environment of the Netherlands: occurrence, potency and biological effects. RIZA/RIKZ-report, 2002.001. RIKZ/RIZA: Lelystad. ISBN 90-36954-01-0. 292 pp., meer
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Meininger, P.L.M. (2001). Watervogels in de Zoute Delta 1999/2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001(1). RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3455-9. 82 pp., meer
 • Bouma, S.; Vethaak, D.; Meininger, P.L.M.; Holland, A. (2001). De visdiefkolonie (Sterna hirundo) bij Terneuzen: blijven er problemen? De resultaten van een vervolgonderzoek in 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.45. RIKZ: Middelburg. 27 + bijlagen pp., meer
 • Consemulder, J. (2001). Studie naar de mogelijke maatregelen voor het behoud van het slik en schor van Waarde. Werkdocument RIKZ. RWS RIKZ: Middelburg. 18 + bijlagen pp., meer
 • Dauwe, B. (2001). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/ 43': samenvatting van de ontwikkelingen in de Westerschelde (tussenstand 2000). Rapport 6. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.025. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/RIKZ: Den Haag. 24 pp., meer
 • de Kruif, A.C. (2001). Bodemdieptegegevens van het Nederlandse Kustsysteem. Beschikbare digitale data en een overzicht van aanvullende analoge data. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.041. RIKZ: Middelburg. 34 + appendices pp., meer
 • Haas, H.A.; Tosserams, M. (2001). Balanceren tussen zoet en zout. Ruimte voor veerkracht en veiligheid in de Delta. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.018. RIZA-Rapport, 2001.014. ISBN 90-369-3443-1. 115 pp., meer
 • Hartgers, E.M.; Backx, J.J.G.M.; Walhout, T. (2001). Vis intrek in de Delta: een inventarisatie van migratieknelpunten. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.049. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-5415-0. 68 pp., meer
 • Israël, C.G. (2001). Definitiestudie Westerscheldemond: KUST2005. Werkdocument RIKZ, OS/2001.102x. RIKZ: Middelburg. 25 + bijlagen pp., meer
 • Kornman, B.A.; Kamermans, P.; Tydeman, P. (2001). De handel en wandel van Kokkel en Nonnetje in hun eerste levensjaar: kennis en inzicht voor herstel, inrichting en beheer op basis van literatuur en veldonderzoek. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.036. Rijkswaterstaat, RIKZ: [s.l.]. 60 pp., meer
 • Kornman, B.A.; Schouwenaar, A. (2001). Kleidijken en groene dijken in de Westerschelde: voorspelling ligging schorranden in 2050 t.b.v. de aanleg van kleidijken/groene dijken. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.038. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Den Haag. 17 pp., meer
 • Liek, G.-J. (2001). Monitoring van de effecten van de verruiming 48’/43’: beschrijving van de fysische toestand van de Westerschelde t/m 2000. Rapport 5. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.023. RIKZ: Middelburg. 44 pp., meer
 • Meininger, P.L.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Strucker, R.C.W.; Wolf, P.A. (2001). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.810X. RIKZ: Middelburg. 139 pp., meer
 • Meininger, P.L.; Strucker, R.C.W. (2001). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ. RIKZ: Middelburg. 78 pp., meer
 • Roberti, J.R. (2001). Meten met MEDUSA. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.035. RIKZ: Middelburg. 30 pp., meer
 • Rutten, T.; Sandee, B.; Hofman, A. (2001). Evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.034. RIKZ: Middelburg. 46 + bijlagen pp., meer
 • Schouwenaars, B. (2001). Morfologische ontwikkeling Westerschelde 1931-2000. Werkdocument RIKZ, AB/2001.832X. RIKZ: Middelburg. 64 pp., meer
 • Stikvoort, E.; Vink, M. (2001). Datarapportage ecologie Monitoring Verruiming Westerschelde (T2 t/m 2000). Werkdocument RIKZ, AB/2001.817x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 13 pp., meer
 • Top, T.H.; Verlinde, W.P. (2001). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2002. Monitoring MWTL en aanvullende projecten. Werkdocument RIKZ, IT-01.845 X. RIKZ: Middelburg. 91 pp., meer
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2001). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde (fase 3): periode oktober-november 2000: datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2000.842x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 19 + bijlagen pp., meer
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2001). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde (fase 4): periode juni 2001 - augustus 2001: datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2001.827x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 21 + bijlagen pp., meer
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2001). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde (fase 3): periode december 2000 - februari 2001: datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2001.809x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 17 + bijlagen pp., meer
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2001). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde (fase 4): periode maart 2001 - mei 2001: datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2001.820x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 21 + bijlagen pp., meer
 • van Zeijl, W.J.M.; Akhiat, A.; Kortekaas, M.L.; Swertz, O.C. (2001). National Evaluation Report on the Joint Assessment and Monitoring Programme of the Netherlands 1999. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.003. RIKZ: Middelburg. 42 pp., meer
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Meininger, P.L.M. (2000). Watervogels in de zoute Delta 1998/99. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.003. RIKZ: Middelburg. 80 pp., meer
 • Bult, T.P.; Ens, B.J.; Lanters, R.L.P.; Smaal, A.C.; Zwarts, L. (2000). Korte Termijn Advies Voedselreservering Oosterschelde; Samenvattende rapportage in het kader van EVAII. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.042. [S.n.]: The Netherlands. 60 pp., meer
 • Consemulder, J. (2000). Beperkte toestandbeschrijving van de monding van de Westerschelde (KTS Voordelta). Werkdocument RIKZ, 2000.812x. RIKZ: Middelburg. 43 pp., meer
 • Kikkert, J.E. (2000). De Scheldezoom. Een verkennende studie naar herstel van peildynamiek in het Zoommeer, Markiezaatsmeer en de Binnenschelde. Werkdocument RIKZ, 2000.839x. RIKZ: Middelburg. 36 (10) pp., meer
 • Kornman, B.A.; Arends, A.; Dunsbergen, D. (2000). Westerscheldemond 1970-2020: een morfologische blik op de toekomst. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.30. RIKZ: Den Haag. 30 pp., meer
 • Lefèvre, F.O.B. (2000). Effecten van systeemingrepen op de water- en bodemkwaliteit van de Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.006. RIKZ: The Netherlands. 42 pp., meer
 • Meininger, P.L.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Strucker, R.C.W.; Wolf, P.A. (2000). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 1999. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.831X. RIKZ: Middelburg. 98 pp., meer
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (2000). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1999. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.023. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3403-6. 37 + bijlagen pp., meer
 • Meininger, P.L.; Arts, F.A.; van Swelm, N.D. (2000). Kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied: ontwikkelingen, knelpunten, potenties. Rapport RIKZ = Report RIKZ(52). Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3435-4. 238 pp., meer
 • Mulder, J.P.M. (2000). Zandverliezen in het Nederlandse kustsysteem. Advies voor Dynamisch Handhaven in de 21e eeuw. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.36. RIKZ: Middelburg. 46 + appendices pp., meer
 • Roelse, P.; Arends, A. (2000). Mogelijkheden voor zandwinning in de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB/2000.806x. RIKZ: Amsterdam. 28 pp., meer
 • Schobben, J.H.M.; Timmerman, J.G.; Honkoop, J.; de Beer, K. (2000). Nieuw beleid, andere informatiebehoefte? Een studie naar de nieuwe informatiebehoefte die voortvloeit uit het verschijnen van de Vierde Nota Waterhuishouding. RIZA/RIKZ-report, 2000.026. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-3405-2. 52 pp., meer
 • Strucker, R.C.W.; Witte, R.H.; Lilipaly, S.J. (2000). Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta, 1999/2000. Werkdocument RIKZ, 2000.857x. RIKZ: Middelburg. 55 pp., meer
 • Top, T.H.; Verlinde, W.P. (2000). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2001. Monitoring MWTL en aanvullende projecten. Werkdocument RIKZ, IT-2000.866X. RIKZ: Middelburg. 82 pp., meer
 • van Maldegem, D.; Willemse, B.; Arends, A. (2000). Ontwikkeling ondiepwater zone rond de Platen van Valkenisse periode 1990-heden. Werkdocument RIKZ, 2000/823x. RIKZ: Netherlands. 28 + bijlagen pp., meer
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2000). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde (fase 1): periode april-juni 2000: datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2000.822x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 16 + bijlagen pp., meer
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2000). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde: periode januari-maart 2000: datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2000.813x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 28 + bijlagen pp., meer
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2000). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde over 2000. Project Boorspecie: conclusies datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2000.813x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 6 pp., meer
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2000). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde: periode oktober-december 1999: datarapport. Werkdocument RIKZ, 2000.802x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 19 + bijlagen pp., meer
 • Wartel, S.; van Eck, G.Th.M. (2000). Slibhuishouding van het Schelde estuarium. KBIN/RIKZ: Brussel. 66 pp., meer
 • Withagen, L. (2000). DELTA 2000: inventarisatie huidige situatie Deltawateren. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.47. RIKZ: Middelburg. 144 pp., meer
 • Arends, A.; Kamermans, P.; Stikvoort, E.; De Winder, B. (1999). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'-43': een eerste evaluatie van de bagger- en stortstrategie. Rapport 4. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.019. RIKZ: [s.l.]. 48 pp., meer
 • Arends, A.A.; van Maldegem, D.C. (1999). Grootschalige effecten Westerschelde door havenuitbreiding Vlissingen (eindrapport). Rapport RIKZ = Report RIKZ, AB-99817x. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Den Haag. 31 + annexes pp., meer
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Meininger, P.L.M. (1999). Watervogels in de zoute Delta 1997/98. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.001. RIKZ: [s.l.]. 82 pp., meer
 • Bliek, B.; de Gelder, A. (1999). Tussentijdse evaluatie 48'/43' verruiming en stortbeleid Westerschelde. RIKZ/Svasek Ingenieursbureau: Rotterdam. 21 + figuren + bijlage pp., meer
 • Bouma, S.; Holland, A.; Vethaak, D. (1999). Visdieven in problemen: de resultaten van veld- en experimenteel onderzoek van de kolonie visdieven (Sterna hirundo ) bij Terneuzen, 1994-1999. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.037. RIKZ: Middelburg. 39 pp., meer
 • Bult, T.P.; Stikvoort, E.C.; Willemse, B.S. (1999). Mogelijkheden en beperkingen van omgevingsclassificaties en habitatgeschiktheidsmodellen voor het inschatten van effecten op bodemdieren. Werkdocument RIKZ, AB-99.833x. RIKZ: Middelburg. 26 + tabellen + figuren + bijlagen pp., meer
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1999). Kustbroedvogels in het Deltagebied: een terugblik op twinting jaar monitoring (1979-1998). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.025. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3414-1. 241 pp., meer
 • Mol, G. (1999). De fysische toestand van de Westerschelde 1998: kort na de verdieping 48'- 43'. Werkdocument RIKZ, AB-99.829x. RIKZ: Middelburg. 14 + bijlagen pp., meer
 • Stikvoort, E. (1999). Benthosinventarisatie Sieperdaschor 1998 & 1999. Werkdocument RIKZ, AB 99.853x. RIKZ: [s.l.]. 6 pp., meer
 • Top, T.; Verlinde, W. (1999). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2000. Monitoring MWTL en aanvullende projecten. Werkdocument RIKZ, IT-99.889 X. RIKZ: Middelburg. 84 pp., meer
 • Van Eck, B.T.M. (Ed.) (1999). De Scheldeatlas: een beeld van een estuarium. Rijksinstituut voor Kust en Zee/Schelde InformatieCentrum: Middelburg. ISBN 90-369-3434-6. 120 pp., meer
 • van Helvert, M.A.G. (1999). Onderzoek naar de effecten van baggeren, storten en zandwinning in de Westerschelde met behulp van het ESTMORF-model in het kader van MOVE. Werkdocument RIKZ, OS-99.817x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 18 pp., meer
 • van Kleunen, A. (1999). Verspreiding en habitatvoorkeur van eenden en steltlopers in Ooster- en Westerschelde: op basis van laagwater vogelkartering in januari en februari 1990. Werkdocument RIKZ, OS/2000.806X. RIKZ: Middelburg. 111 + bijlagen pp., meer
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (1999). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde: periode juli-september 1999: datarapportage. Werkdocument RIKZ, AB-99.852x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 19 + bijlagen pp., meer
 • van Maldegem, D.; Wattel, G. (1999). In-situ metingen troebelheid Westerschelde: data - grafieken an de meetpunten 1, 2 en 3: periode oktober 1998 tot juni 1999. Werkdocument RIKZ, AB-99.856x. RIKZ: Middelburg. 30 bijlagen pp., meer
 • Walhout, T. (1999). Meetgegevens Westerschelde 1990-1998. Werkdocument RIKZ, AB-99.184x. RIKZ: De Haag. 10 pp., meer
 • (1998). Eindverslag waterbeweging en morfologie van slikken in de Westerschelde: bijlagen. RIKZ: Deventer. 111 pp., meer
 • Cramer, A. (1998). MER schelpenwinning, ter onderbouwing van landelijk beleid. RIKZ: Den Haag. 48 + bijlagen pp., meer
 • Hoogeboom, B.P.; Rotmensen, G.J. (1998). De effecten van het storten van boorspecie in de Westerschelde: deelstudie in het kader van de MER boorspecie Westerscheldetunnel. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.013. RIKZ: Middelburg. 161 + bijlagen pp., meer
 • Kornman, B.A.; Arends, A.; Vroon, J.H. (1998). Advies aanleg geulwandverdediging Saeftinge. Werkdocument RIKZ, AB-98.849x. RIKZ: Middelburg. 24 + bijlagen pp., meer
 • Luursema, K.G. (1998). Geologie Westerschelde in relatie tot het tunneltracé. Werkdocument RIKZ, AB-97.847x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 12 pp., meer
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1998). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1997. Werkdocument RIKZ, OS-98.808X. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 50 + bijlagen pp., meer
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1998). Watervogels in de Zoute Delta 1996/97. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.001. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3402-8. 89 pp., meer
 • Salden, R.M. (1998). Prognose voor de ontwikkeling van de slibbalans in de beneden Zeeschelde bij continuering en beëindiging van de slibverwijdering bij Kallo: advies hoe nu verder te gaan: een blik in de toekomst als vervolg op RIKZ rapport RIKZ 98-015. Werkdocument RIKZ, OS-98.128X. RIKZ: Den Haag. 6 pp., meer
 • Salden, R.M. (1998). Verspreiding van boortunnelspecie in de Westerschelde bij verschillende stortvarianten. Werkdocument RIKZ, OS-98.101X. RIKZ: Den Haag. 10 + bijlage pp., meer
 • Salden, R.M. (1998). Schonere Schelde door slibverwijdering: het effect van slibverwijdering in de beneden Zeeschelde op de waterkwaliteit en slibhuishouding in de Westerschelde: evaluatie van een bepaling uit de WVO-vergunning onderhoudsbaggerspecie. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.015. RIKZ: Den Haag. 104 pp., meer
 • Stapel, J.; de Jong, D.J. (1998). Ontwikkelingen in de biomassa van het microfytobenthos in de Oosterschelde en Westerschelde in de periode 1981 - 1996. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.023. RIKZ: Middelburg. 75 pp., meer
 • Stapel, J.; de Jong, D.J. (1998). Sedimentatiemetingen op het schor bij Waarde en het Verdronken Land van Saeftinge, Westerschelde (ZW Nederland): sedimento et submergo. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.022. RIKZ: Middelburg. 32 + bijlagen pp., meer
 • Top, T.; Verlinde, W. (1998). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. M.W.T.L. Planning 1998. Werkdocument RIKZ, IT-97.838X. RIKZ: Middelburg. 54 pp., meer
 • Top, T.; Verlinde, W. (1998). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. M.W.T.L. Planning 1999. Werkdocument RIKZ, IT-98.869X. RIKZ: Middelburg. 77 pp., meer
 • van Dijk, R.P.; Plieger, R.; Soerdjbali, M.J. (1998). Rekenroosters van RWS basismodellen van oceaan tot Nederlandse binnenwateren. Werkdocument RIKZ, OS-98.140x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 23 + bijlagen pp., meer
 • van Eck, G.T.M.; de Bruijkere, F.L.G.; De Meyer, E.; Maeckelberghe, H. (1998). Naar een schone Schelde. Water 17(102): 293-303, meer
 • Verbeek, H.; Tank, F.T.G.; Groenewoud, M.D. (1998). Drempels in de Westerschelde: natuur en mens samen aan het werk. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.011. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Netherlands. ISBN 90-369-3472-9. 59 pp., meer
 • Verbeek, H.; Langerak, A. (1998). Modellen voor het morfologisch onderzoek van de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, OS-98.804x. RIKZ/RWS Zeeland: Middelburg. 15 pp., meer
 • Verlaan, M.; Zijlema, M.; Jansen, M.H.P. (1998). Reproductienauwkeurigheid van modellen: pilot 1: het Westerscheldemodel SCALWEST. Werkdocument RIKZ, OS/98.166x. RIKZ: Den Haag. 89 pp., meer
 • Verschoore de la Houssaye, J. (1998). GISsen naar habitat- en ecotopenkaarten voor de Westerschelde. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 89 + bijlagen pp., meer
 • Vroon, J. (1998). Veiligheid tegen overstromen: pleidooi voor een toekomstverkenning. Water 17(102): 311-314, meer
 • Witte, R.H. (1998). Zeehonden in de Delta. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.010. RIKZ: Middelburg. 32 pp., meer
 • (1997). De rol van het getij in de morfologische ontwikkeling van de Westerscheldemond: een modelmatige onderbouwing: eindrapport getijreconstructie Westerscheldemond. RIKZ/Svasek Ingenieursbureau: Rotterdam. 34 + figuren + bijlagen pp., meer
 • (1997). Stroom- en golfmetingen op slikken gelegen voor schorren in de Westerschelde. Eerste uitwerking van metingen uitgevoerd op de slikken van Bath, Waarde, Zuidgors en Paulina; mei t/m oktober 1996: Project MARS*SSM, Marsh Amelioration along the River Schelde, Side Specific Monitoring. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ, Directie Zeeland: The Netherlands. 92 pp., meer
 • Arends, A. (1997). Inventarisatie van de huidige kennis over de veiligheid tegen overstromen van de Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, AB-97.857x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 37 pp., meer
 • Eertman, R.H.M. (1997). Veranderingen in de estuariene ecotopen in de Delta. NIOO Rapporten, 1997-01. NIOO/RIKZ: [s.l.]. 25 pp., meer
 • Groenenberg, M. (1997). ERASES: uitbreiding van het Ecotoxicologische Risico-Analysemodel Schelde-estuarium: vooronderzoek. Werkdocument RIKZ, AB-97.811x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 19 + bijlagen pp., meer
 • Groenewoud, M.D. (1997). Modellering morfodynamisch gedrag van de Drempel van Hansweert: fase 1. Modelbouwen simulatie huidige situatie. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. 46 pp., meer
 • Hoogeboom, B.P.; Vroon, J.H. (1997). De belevenissen van slib en zand na storten: effectberekeningen ten behoeve van de MAS Baggerspeciestort Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-97-844x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 36 + bijlagen pp., meer
 • Kater, B.J. (1997). Uitbreiding ecotoxicologische risico analyse Schelde-estuarium. Werkdocument RIKZ, AB-97.842x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 6 + bijlagen + figuren pp., meer
 • Langerak, A. (1997). Verdieping Westerschelde: monitoring morfologie. Werkdocument RIKZ, OS-97.812X. RIKZ: Middelburg. 5 + bijlagen pp., meer
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1997). Watervogels in de Zoute Delta 1995/96. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97.001. RIKZ: Middelburg. 93 pp., meer
 • Mol, G.; van Berchum, A.M.; Krijger, G.M. (1997). De toestand van de Westerschelde aan het begin van de verdieping 48'/43': beschrijving van trends in de fysische, biologische en chemische toestand: rapport 1. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97.049. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3412-5. 51 + appendices pp., meer
 • Roelse, P. (1997). Effecten zandwinning in de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB/97.822x. RIKZ: Amsterdam. 35 pp., meer
 • Salden, R.M. (1997). Een slib-transportmodel van het Schelde estuarium ten behoeve van waterkwaliteitsmodellering. Werkdocument RIKZ, OS-97.116x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 31 + figuren pp., meer
 • Strom, C.; van Maldegem, D.C. (1997). De Scheldebodem in 1992/1993: resultaten van een bodembemonstering vanaf de Scheldemonding tot aan Rupelmonde. Werkdocument RIKZ, AB-97.843x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 30 + bijlagen pp., meer
 • van Dijke, A.P. (1997). Organofosforbestrijdingsmiddelen Westerschelde periode 1990-1996: voorkomen, emissies en effecten. Werkdocument RIKZ, ABD/97.826x. RIKZ: Middelburg. 30 + bijlagen pp., meer
 • van Vooren, W.G.M. (1997). Het voorkomen van kokkels in de Westerschelde: modelleren van groeimogelijkhedenkaart met Monte Carlo simulatie. Werkdocument RIKZ, 97.843.x. RIKZ: Middelburg. 31 + bijlagen pp., meer
 • Vroon, J.H.; Storm, C.; Coosen, J. (1997). Westerschelde, stram of struis? Eindrapport van het Project Oostwest, een studie naar de beïnvloeding van fysische en verwante biologische patronen in een estuarium. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97.023. RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-3441-9. 107 + kaart pp., meer
 • Witte, R.H.; Wolf, P.A. (1997). Vliegtuigtellingen van watervogels en zeehonden in de Voordelta, 1996/1997: met gegevens van zeehonden uit de Ooster- en Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-97.869x. RIKZ: Middelburg. 28 + appendices pp., meer
 • Witte, R.H.; Wolf, P.A. (1997). Vliegtuigtellingen van watervogels en zeehonden in de Voordelta, 1995/1996: met gegevens van zeehonden in de Ooster- en Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-97.852x. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 27 + appendices pp., meer
 • Bijkerk, R.; Dekker, P.I.; Tydeman, P. (1996). Ecologisch profiel van de draadworm Heteromastus filiformis (Polychaeta). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96-024. Rijkswaterstaat, RIKZ: [s.l.]. 72 pp., meer
 • Bijl, W. (1996). Looking for observational signs of "changing storminess". Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.157x. National Institute for Coastal and Marine Management: Den Haag. 54 + appendices pp., meer
 • Clifford, M. (1996). Koper-representatie ten behoeve van de Schelde-atlas. Werkdocument RIKZ, AB-95.839x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 24 + bijlagen pp., meer
 • Eertman, R.H.M. (1996). Habitat karakterisering van de Nederlandse kustwateren: habitat karakterisering kustwateren. Deel 2 Fysische doelvariabelen. Werkdocument RIKZ, AB 96.842x. CEMO/RIKZ: [s.l.]. 38 pp., meer
 • Kater, B.J.; Lefèvre, F.O.B. (1996). Ecotoxicologische risico analyse in de Westerschelde: de ontwikkeling en toepassing van het model ERASES. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.007. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 21 pp., meer
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1996). Watervogels in de Zoute Delta 1994/95. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.009. RIKZ: Middelburg. 72 pp., meer
 • Otter, L.C. (1996). Interpolatie en vergelijking van slibgegevens van de Zeeschelde (België) en de bijlage de lithologische kaarten van de Zeeschelde (België) van 1964 en 1986. Werkdocument RIKZ, AB-96.836x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 20 + bijlagen pp., meer
 • Otter, L.C. (1996). Vergelijking van de lithologische kaarten van de Zeeschelde (België). Werkdocument RIKZ, AB-96.870x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 15 + bijlagen pp., meer
 • Steur, C.; Seys, J.; Eppinga, J. (1996). Ecologisch profiel van het Nonnetje (Macoma balthica). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.022. Rijkswaterstaat, RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-0445-5. 38 pp., meer
 • Steur, C.; Seys, J.; Eppinga, J. (1996). Ecologisch profiel van de Strandgaper (Mya arenaria). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.023. Rijkswaterstaat, RIKZ: Den Haag. 32 pp., meer
 • van der Male, K. (1996). De morfologische veranderingen op de Zeeschelde 1961-1992. Werkdocument RIKZ, ABD 96.837x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 28 + bijlagen pp., meer
 • van Dijk, A.P. (1996). Bestrijdingsmiddelen Westerschelde: periode 1990-1996. Werkdocument RIKZ, AB-97.815x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 42 + bijlagen pp., meer
 • van Hattum, T. (1996). Profielen van enkele elementen in het sediment van het Schelde-estuarium: verkennend onderzoek naar het voorkomen en het verloop van de concentraties van enkele weinig onderzochte elementen in het sediment van het Schelde-estuarium van Vlissingen tot Rupelmonde. Werkdocument RIKZ, AB-96.835x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 37 + bijlagen pp., meer
 • van Maldegem, D. (1996). [Specimen-Westerschelde]. Werkdocument RIKZ, AB-96.824x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 36 + bijlagen pp., meer
 • van Maldegem, D. (1996). Specimen-Westerschelde (intern). Werkdocument RIKZ, AB-96.824x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 36 + bijlagen pp., meer
 • van Moorsel, G.W.N.M. (1996). Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitorale harde substraten in Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde Resultaten t/m 1995. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.14. Bureau Waardenburg/RIKZ: [s.l.]. 66 pp., meer
 • Verbeek, H. (1996). Morfologisch onderzoek van de Westerschelde: een zoektocht naar de mogelijkheden. Werkdocument RIKZ, OS-96.814x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 27 + bijlage pp., meer
 • Visser, W.; Verlinde, W. (1996). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. M.W.T.L. Planning 1997. Werkdocument RIKZ, IT-96.839X. RIKZ: Middelburg. 60 pp., meer
 • Vroon, J.H.; Consemulder, J.; Rotmensen, G.J. (1996). WSV-doelgroepstudie scheepvaart Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-96.134x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 41 + bijlagen pp., meer
 • Wintermans, G.; Dankers, N.M.J.A.; Leewis, R.J.; Molegraaf, P.; De Nooyer, D.; Reents, S.; Staeyert, F.; Wegman, R.C.C.; Hartgers, E.M.; de Jonge, P.D.; Rijnsdorp, A.D.; van der Veer, H.W.; Witte, J. IJ.; Herman, P.M.J.; de Vries, M.; Thoolen, P.; Vonk, M.; Baart, A.; Boon, J. (1996). Habitatkartering en beschrijving van Nederlandse kustwateren. BEON Rapport = BEON-report, 96(5). RIKZ: Den Haag. [diff. pag.] pp., meer
 • (1995). Kust en zee in perspectief. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 89 pp., meer
 • Bijl, W. (1995). Impact of a wind climate change on the surge in the southern part of the North Sea. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.016. Rijksinstituut voor Kust en Zee: 's Gravenhage. 36 + appendices pp., meer
 • Crielaard, G. (1995). De fouragerende Tureluur in de Westerschelde. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 17 + bijlagen pp., meer
 • Deayaldeen, S.; Arens, E.; Van Eck, B.T.M. (1995). Belasting Westerschelde met stoffen uit de scheepvaart. Werkdocument RIKZ, AB-95.880X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 11 + bijlagen pp., meer
 • Groeneveld, G.; Yland, E.; Wattel, G.; Pieters, J.; Holland, A.; Tijink, J.; Laane, R.W.P.M.; Leewis, R.J. (1995). Basisgetallen zoute maatlat WSV en milieubalans: zoute watersystemen en de milieubalans: basisdocument getallen en figuren. Werkdocument RIKZ(OS-95.122X). Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 6 + bijlagen pp., meer
 • Kater, B.J. (1995). ERASES: ecotoxicologische risico-analyse Schelde-estuarium: theoretische achtergronden. Werkdocument RIKZ, AB-95.833x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 18 pp., meer
 • Kater, B.J. (1995). ERASES: ecotoxicologische risico-analyse Schelde-estuarium: het model. Werkdocument RIKZ, AB-95.835x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 13 pp., meer
 • Kater, B.J. (1995). ERASES: ecotoxicologische risico-analyse Schelde-estuarium: de parameters. Werkdocument RIKZ, AB-95.834x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 9 pp., meer
 • Lefèvre, F.O.B.; van Eck, G.T.M.; Holland, A.M.B.; Kater, B.J. (1995). Effecten van beleidsalternatieven op de kwaliteit van water en bodem van de Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.026. Rijksinstituut voor Kust en Zee: [s.l.]. 36 + bijlage pp., meer
 • Meijer, A.J.M. (1995). Biomonitoring van levensgemeenschappen op harde substraten in de getijdezone van Oosterschelde en Westerschelde, resultaten 1994 en vergelijking met 1989-1993. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.14. Bureau Waardenburg/RIKZ: [s.l.]. 110 pp., meer
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1995). Watervogels in de Zoute Delta 1991/1994. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.025. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Rijksinstituut voor Kunst en Zee/RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-0315-7. 92 pp., meer
 • Mol, G. (1995). De Westerschelde: een resultaat van menselijke ingrepen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.030. RIKZ: Middelburg. 30 + annexes pp., meer
 • Mol, G. (1995). Zout-zoet in het Schelde-estuarium. Werkdocument RIKZ, AB-95.867x. RIKZ: Middelburg. 24 + bijlagen pp., meer
 • Mulder, H.P.J. (1995). Analyse 13-uurs-verticaalmetingen in de Westerschelde t.b.v. slibtransportmodellering. Werkdocument RIKZ, OS-95.615x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 18 + bijlagen pp., meer
 • Storm, C.; van Maldegem, D.C.; den Hollander, H.J.; Kokke, J.M.M. (1995). LANDSAT atlas Schelde estuarium : een selectie van satellietbeelden vanaf de Voordelta tot aan Antwerpen. Werkdocument RIKZ, OS-95.802X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 35 + bijlagen pp., meer
 • van Moorsel, G.W.N.M.; Waardenburg, H.W.; van der Horst, J. (1995). Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitoraie harde substraten in Grevelingen meer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde Resultaten t/m 1994. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.20. Bureau Waardenburg/RIKZ: [s.l.]. 63 pp., meer
 • Wintermans, G.; Dankers, N.M.J.A.; van der Veer, H.; Rijnsdorp, A.D.; van Leeuwen, P.I.; Vingerhoed, B. (1995). Habitatkarakteristieken van de Nederlandse kustzone. BEON Rapport = BEON-report, 95(12). RIKZ: Den Haag. 72 pp., meer
 • Biersteker, M. (1994). Onzekerheidsanalyse van de modelresultaten van het waterkwaliteitsmodel voor het Schelde-estuarium : een inventarisatie van de onzekerheidsbronnen binnen het waterkwaliteitsmodel voor het Schelde-estuarium en een kwantificering van de invloed van de onzekerheidsbronnen op de modelresultaten. Werkdocument RIKZ, AB-94.841X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 39 + bijlagen pp., meer
 • Cadeé, N. (1994). Typologie van estuariene systemen: geografische referenties voor het Schelde estuarium. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 94.048. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 57 pp., meer
 • de Jong, D.J.; De Jonge, V.N. (1994). Dynamiek van microphytobenthos in het Westerschelde-estuarium. Werkdocument RIKZ, OS-94.806x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 17 + bijlagen pp., meer
 • Dekker, L.; Lievense, P.; van der Male, K. (1994). Calibratie en verificatie SCALDIS100. Werkdocument RIKZ, AB-94.839x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 21 + bijlagen pp., meer
 • Holland, A.M.B.M.; Smit, H. (1994). Zoet water in het Schelde-estuarium: veranderingen in de saliniteit. Rapport dgw, 93.057. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 19 pp., meer
 • Kater, B.J. (1994). De operationalisatie van het waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 94.006. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 40 pp., meer
 • Moermond, C.T.A. (1994). Van Selenapolder naar Sieperdaschor: over de ontwikkeling van een ondergelopen polder in de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-94.861X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 64 + bijlagen pp., meer
 • Mol, G. (1994). Overzicht menselijke ingrepen Westerschelde. Werkdocument RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. 70 pp., meer
 • Phernambucq, A. (1994). Evaluatie oesterlarventest Schelde-estuarium periode 1989-1993. Werkdocument RIKZ, AB-94.862X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 23 + tabellen + figuren pp., meer
 • Philippart, M.E; Pwa, S.T.; Dillingh, D. (1994). De basispeilen langs de Nederlandse kust: ruimtelijke verdeling van basis- en ontwerppeilen in deelgebied Westerschelde (interim rapportage). Rapport RIKZ = Report RIKZ(94-025). Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Den Haag. 80 pp., meer
 • Rijksinstituut voor Kust en Zee (1994). Tienjarig overzicht 1981 - 1990: presentatie van afvoeren, waterstanden, watertemperaturen, golven en kustmetingen. RIKZ: Den Haag. XVII, 217 pp., meer
 • Spronk, G. (1994). Invloed van slib onttrekking Beneden-Zeeschelde op de waterkwaliteit op de Belgisch-Nederlandse grens. Werkdocument RIKZ, AB/94.883x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 30 + bijlage pp., meer
 • Storm, C. (1994). Experimenten schorverdedigingen Zuidgors en Slaak onder de loep: een eerste evaluatie van de experimenten aan de hand van de monitoring van voorjaar 1992 tot en met voorjaar 1994. Werkdocument RIKZ, OS-94.813X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 23 + figuren pp., meer
 • Tank, F.T.G. (1994). Inventarisatie van een aantal schorren in de Westerschelde in de loop van de twintigste eeuw en de relatie tussen de ontwikkeling van schorrand en slik. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 47 + bijlagen pp., meer
 • ter Maat, K. (1994). Toestand en ontwikkeling van de Westerschelde: methodiekontwikkeling om waterkwaliteitsgegevens te presenteren: met voorbeelden van zuurstof, stikstof, fosfor en silicium. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 25 + bijlagen pp., meer
 • van Eck, G.Th.M.; Groeneveld, G.; Burger, G. (1994). Chemische maatlatten zoute watersystemen: risicobeoordeling Nederlandse zoute watersystemen voor de watersysteemverkenning. Werkdocument RIKZ, AB-94.865X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 64 + bijlagen pp., meer
 • Vroon, J.H. (1994). Op zoek naar een referentie voor de troebelheid van het Schelde-estuarium. Werkdocument RIKZ, AB-94.820x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 9 + bijlagen pp., meer
 • Dillingh, D.; de Haan, L.; Helmers, R.; Können, G.P.; van Malde, J. (1993). De basispeilen langs de Nederlandse kust : statistisch onderzoek. Rapport dgw, 93.023. Dienst Getijde Water/RIKZ: [s.l.]. 132; 83 pp., meer
 • Schouwenaar, A. (1993). Cijfers achter de belasting van het Schelde-estuarium over de periode 1980 - 1991. Werkdocument RIKZ, GWWS-93.817x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 161 + bijlagen pp., meer
 • Storm, C.; Bollebakker, P.; de Jong, J.; Mol, G. (1993). Nauwkeurigheid zandbalans Westerschelde 1965-1990 en aanbevelingen ter optimalisatie. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 94.008. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ, Directie Zeeland: Middelburg. 36 pp., meer
 • van Urk, A. (1993). De basispeilen langs de Nederlandse kust : eindverslag van het onderzoek naar de kansen op extreem hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. Rapport dgw, 93.026. RIKZ/Dienst Getijde Water: [s.l.]. 47 pp., meer
 • Storm, K. (1992). Verhouding marien- en fluviatiel slib in Saeftinge in verband met het gebruik van de C12/C13 methode. Nota GWAO, 92.845X. Rijkswaterstaat, RIKZ: [s.l.]. 4 pp., meer
 • Boere, P.W. (1987). Valsnelheids-en vertikaal slibtransportmetingen in de Westerscheldemond en berekening van de horizontale slibtransporten in de Oosterschelde. Nota GWAO, 87.113. Rijkswaterstaat, RIKZ: [s.l.]. 69 + bijlagen pp., meer
 • (1986). Slibverspreidingsonderzoek stortplaats ten behoeve van verdieping mondingsgebied Westerschelde. RIKZ/Svasek Ingenieursbureau: Rotterdam. 85 + bijlagen pp., meer
 • (S.d.). Ecotopenkaart Westerschelde 2012. RIKZ: [s.l.]. 1 pp., meer
 • (S.d.). Ecotopenkaart Westerschelde 2008. RIKZ: [s.l.]. 1 pp., meer
 • Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, meer
 • (S.d.). Ecotopenkaart Westerschelde 2001. RIKZ: [s.l.]. 1 pp., meer
 • (S.d.). Ecotopenkaart Westerschelde 2010. RIKZ: [s.l.]. 1 pp., meer
 • (S.d.). Ecotopenkaart Westerschelde 1996. RIKZ: [s.l.]. 1 pp., meer
 • (S.d.). Ecotopenkaart Westerschelde 2011. RIKZ: [s.l.]. 1 pp., meer
 • (S.d.). Ecotopenkaart Westerschelde 2004. RIKZ: [s.l.]. 1 pp., meer
 • Schuttelaars, H.M. [s.d.]. Modellering van geulen, platen en drempels in de Westerschelde: Faserapport 1: One-dimensional long-term equilibria of tidal embayments. RIKZ: [s.l.]. 39 pp., meer

Projecten (33)  Top | Publicaties | Evenementen | Datasets 
 • Atlantis, meer
 • De Rijke Dijk, meer
 • Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium, meer
 • Dioxineonderzoek Westerschelde, meer
 • ECOFLAT: Ecoflat: het eco-metabolisme van een estuariene intergetijdenplaat, meer
 • EDSS: Estuarium Decision Support System, meer
 • ENDIS-RISKS: Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • FIRE: Geïntegreerde risicoschatting voor endocriene effecten van vlamvertragers, meer
 • HARBASINS: Harmonised River Basins Strategies North Sea, meer
 • HIMOM: Hierarchical Monitoring Methods for Tidal Flats, meer
 • Leidraad herstel zoute wateren, meer
 • LTV O&M Veiligheid 2007, meer
 • LTV slib 2007, meer
 • LTV-slib: modelinstrumentarium tbv beheersproblematiek slib in de Schelde, meer
 • Mitigation of seagrass in the Eastern Scheldt, meer
 • MODELKEY: Models for Assessing and Forecasting the Impact of Environmental Key Pollutants on Marine and Freshwater Ecosystems and Biodiversity, meer
 • Modellering van geulen, platen en drempels in de Westerschelde, meer
 • MONEOS: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, meer
 • MONEOS-T: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Toegankelijkheid, meer
 • MOVE: MOnitoring VErruiming Westerschelde, meer
 • Nautilus: Project Nautilus, meer
 • NCP: Natuurcompensatieprogramma Verruiming Westerschelde, meer
 • NOPSE: Natuurontwikkelingsplan Schelde-Estuarium, meer
 • Ontwikkeling van modellen voor geulen, ondiepten en drempels in het Westerschelde estuarium, meer
 • REMSSBOT: REMSSBOT Regional Environmental Management Support System Based On Telematics, meer
 • SAWES1: Systeem Analyse Westerschelde, meer
 • SCHELDEMONITOR: Het ontwikkelen en realiseren van de eerste fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), meer
 • SCHELDEMONITOR: Het ontwikkelen en realiseren van de tweede fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), meer
 • Studie densiteitsstromingen in kader van de Lange Termijnvisie voor het Schelde-estuarium, meer
 • Voorstudie natuurontwikkelingsplan Schelde-estuarium, meer
 • Voortgang uitvoeringsprogramma Herstel en Inrichting, meer
 • Zeekennis, meer
 • Zoet-Zout, meer

Evenementen (3)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Lessenreeks: De Schelde, een ecologische schets, meer
 • Monitoring Tailor-Made IV: Information to support sustainable water management: from local to global levels, meer
 • Symposium Nut en Noodzaak van Westerschelde Kennis, meer

Datasets (23)  Top | Publicaties | Projecten | Evenementen 
 • Hummel H. 2006: Benthos Westerschelde (MOVE). Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=588, meer
 • Bathymetrisch grid Westerschelde 1968, meer
 • Bathymetrisch grid Westerschelde 2000, meer
 • Bathymetrisch grid Westerschelde 2001, meer
 • Bathymetrisch grid Westerschelde 2002, meer
 • Bathymetrisch grid Westerschelde 2003, meer
 • Bathymetrisch grid Westerschelde 2004, meer
 • Broedsucces kustbroedvogels delta: Westerschelde, meer
 • Detailopname Saeftinge 1992 (bathymetrisch grid), meer
 • Detailopname Selenapolder 1994 (bathymetrisch grid), meer
 • Detailopname Zuidgors 1992 (bathymetrisch grid), meer
 • Detailopname Zuidgors 1994 (bathymetrisch grid), meer
 • Dioxines Westerschelde, meer
 • Effektstudie storten baggerspecie op slikken en schorren Waarde, meer
 • Historische dieptekaart Westerschelde 1800, meer
 • Historische dieptekaart Westerschelde 1818, meer
 • Historische dieptekaart Westerschelde 1860, meer
 • Inhouden en volumes Westerschelde, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Microfytobenthos, meer
 • Maximale ebstroomsnelheid bij gemiddeld tij in de situatie voor de laatste verdieping anno '97/'98, meer
 • Ontwerprandvoorwaarden dijkbekleding in Nederland (Projectbureau Zeeweringen), meer
 • Ontwikkeling geulwandverdediging (MOVE), meer
 • Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta en Westerschelde, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets