Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium [MONEOS - Diversity of species in the Scheldt Estuary]
Contact:

Toegang tot data
Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar voor academisch gebruik
The data are freely available for research and education purposes. Usage acknowledgement is usually expected

Beschrijving
In het kader van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV) werd door de Vlaamse en Nederlandse overheid een werkgroep rond onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium opgezet. De werkgroep O&M is een permanente werkgroep van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) waarin afspraak is gemaakt over een langlopend monitoring- en onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking bij beleid en beheer in het Schelde-estuarium: MONEOS. Binnen MONEOS werden zowel bestaande monitoringscampagnes uit NL en B verfijnd als nieuwe meetcampagnes opgezet. De data worden in 6 thema’s ontsloten. Dit thema bevat data over de diversiteit van soorten in het Schelde-estuarium. meer

Een systeem, en het estuariene systeem in het bijzonder, wordt gekarakteriseerd door verschillende dimensies, die meespelen, en waarmee rekening dient te worden gehouden bij evaluatie. Uiteraard gaat het hier uiteindelijk om een systeem evaluatie, waar het gehele Schelde systeem als geheel dient te worden geëvalueerd. Met betrekking tot de schaal component kan dus worden gesteld dat evaluatie plaats vindt voor het gehele Schelde estuarium. Echter, om het functioneren te kunnen begrijpen en/of om inzicht te krijgen in het gehele functioneren van het systeem, is het geregeld noodzakelijk om op verschillende zones en/of locaties in te zoomen, en te beoordelen of evalueren of het functioneren of de kwaliteit al daar in orde is. Een systeem evaluatie tracht alle voorkomende en ter zaken doende componenten, processen, veranderingen en schalen te omvatten. Met name de veranderingen die kunnen optreden door toedoen van de mens (zowel positief als negatief, denkende aan systeembeheer en effecten van gebruikersfuncties), dienen te worden opgemerkt en te worden geëvalueerd. We zijn bij de ontwikkeling van de evaluatie methodiek dan ook uit gegaan van relatief eenvoudig te meten en/of te berekenen indicatoren die idealiter wijzen in één richting (duidelijk aanwijsbare oorzaak bij verandering). In de praktijk zijn er veelal meerdere mogelijke oorzaken voor veranderingen in indicatoren, doordat de complexiteit van het systeem groot is en het aantal interacties meervoudig (echte één op één relaties zijn zeldzaam).

Scope
Kernwoorden:
Marien/Kust, Zoet water, Brak water, ANE, Nederland, Westerschelde, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Bijdrage door
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), meerdata leverancier
Provincie Zeeland, meerdata leverancier
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata leverancier
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), meerdata leverancier
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (W&Z), meerdata leverancier
Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meerdata leverancier
Ministerie van Infrastructuur Waterstaat; Rijkswaterstaat; Centrale Informatievoorziening (CIV), meer
Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES), meerdata leverancier
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MONEOS monitoring, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Mesozoöplankton, meer
Bron datasets:
ME: Monitoring Estuary. Monitoring van het estuarium van de Zeeschelde, meer
ME-4 Biomonitoring van visbestand in de Zeeschelde met dubbele schietfuiken, meer
ME-5 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - schorvegetaties, meer
ME-5b. Vegetatiemonitoring langs de Zeeschelde, Belgium, meer
ME-5c Permanente Kwadraten Schelde databank, meer
Broedsucces kustbroedvogels delta: Westerschelde, meer
DFS: Vissen (en garnalen) in de Westerschelde, meer
Kokkelbestand Westerschelde, meer
ME-1 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - broedvogels, meer
ME-2 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - watervogels, meer
ME-3 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - macrobenthos, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Fytoplankton, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Macrofauna, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Microfytobenthos, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vissen, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Watervogels, meer
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Zeehonden in de Delta, meer
OMES monitoring data Zeeschelde since 1995, meer
OMES: Monitoring van het fytoplankton in de Zeeschelde, meer
OMES: Monitoring van het zoöplankton in de Zeeschelde, meer
Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta en Westerschelde, meer
Andere relaties:
MONEOS - Diversiteit Habitats in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Fysico-chemie in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Ecologisch Functioneren in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Hydrodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer

Project
MONEOS: Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium, meer
MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer

Publicatie
Gebruikt in deze dataset
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2012). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2011. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diverstiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.20. INBO: Brussel. 70 pp., meer
(2011). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde tot 2009. Datarapportage ten behoeve van de VNSC voor het vastleggen van de uitgangssituatie anno 2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2011(8). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 77 pp., meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2013-04-11
Informatie laatst gewijzigd: 2022-03-16
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid