Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan

Engelstalige titel: Research on the environmental effects of the SIGMA plan
Acroniem: OMES 1 Main
Periode: 1995 tot 1998
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Milieueffecten
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten | Projecten | Datasets 

Instituten (14)  Top | Projecten | Datasets 

Deelprojecten (15)  Top | Instituten | Datasets 
 • Biogeochemische cycli van C, N en waterbalans, meer
 • Denitrificatie in intertidale sedimenten en waterkwaliteitsparameters, meer
 • Ecologie van macrozoöbenthos in de Zeeschelde, meer
 • Ecologie van vispopulaties in de Zeeschelde, meer
 • Ecologische modellering van het Zeeschelde estuarium en de studie van biogeochemie in de rhizosfeer, meer
 • flora en vegetatie, avifauna, benthos en waterkwaliteitsparameters, meer
 • Geomorfologie en logistieke ondersteuning, meer
 • Hydrodynamica, meer
 • Karakterisatie van organisch materiaal en plankton van de Zeeschelde, meer
 • Pedologische karakterisatie van schorren en alluviale gebieden, meer
 • Sediment transport en sedimentatie processen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent, meer
 • Studie van microplankton en de microbiële "loop" in de Zeeschelde, meer
 • Vegetatie ecologie van alluviale gebieden en schorre vegetatie en flora, meer
 • Waterbalans, meer
 • Waterkwantiteit en logistieke ondersteuning, meer

Abstract
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door verschillende diensten en laboratoria. De verschillende deelstudies worden door verschillende instanties gefinancierd:
AWZ, Administratie Waterwegen en Zeewezen
AMINAL, Administratie Milieu, Natuur, Land en Waterbeheer
VMM, Vlaamse Milieumaatschappij
onafhankelijke (eigen) financiering

Het onderzoeksprogramma OMES is een multidisciplinaire studie van het estuariene milieu van de Zeeschelde. Het onderzoeksproject moet resulteren in een database en modellen van het Schelde-estuarium. De beschikbare wetenschappelijke gegevens en modellen zullen dan operationeel blijven binnen de onderzoeksinstellingen en diensten van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Op deze manier beschikt de Vlaamse Gemeenschap over een wetenschappelijk instrumentarium dat kan gebruikt worden als beleidsonderbouwing bij het uitwerken van een integraal waterbeheer voor het estuarium. Op basis van het globale onderzoekspakket moet het mogelijk zijn om een grondige multidisciplinaire afweging te maken van verschillende mogelijke inrichtings- en locatie-alternatieven van nog uit te voeren dijkwerken in het kader van het Sigmaplan, evenals het formuleren van beheersmaatregelen voor het estuarium in het kader van diverse andere projecten. De resultaten van het onderzoek zullen ook ter beschikking worden gesteld voor de MER studies die in het kader van het Sigmaplan moeten worden uitgevoerd.
De kernvragen van het onderzoeksproject zijn:

1) Wat is de rol van het intertidaal (slikken en schorren) in het volledige estuariene functioneren (C en N cycli enz.)
2) Welke beheersmaatregelen dragen maximaal bij tot het bereiken van een groterer veiligheid tegen overstromingen en het optimaal functioneren van het estuariene ecosysteem, met bijzondere aandacht voor de mogelijke rol van gecontroleerde overstromingsgebieden.

Het voormalige Instituut voor Natuurbehoud was een partner in dit project

Datasets (5)  Top | Instituten | Projecten 
 • Ecosystem management group (ECOBE) - UA, Belgium; Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry - ULB, Belgium; Laboratory of Analytical and Environmental Chemistry - VUB, Belgium., Waterwegen en Zeekanaal NV; (2016): OMES: 13-hours measurements on the Zeeschelde., meer
 • Fytoplankton dataset: micro-organismen en estuariene vlokken in het Schelde-estuarium (November 1997 en Juni 1998), meer
 • Fytoplankton dataset: monitoring Hamme veer (Augustus 1996 - Oktober 1996; om de 2 dagen), meer
 • Fytoplankton dataset: rivier-, brak- en zoetwatergetijdegebonden stations in het bekken van het Schelde-estuarium (zomer 1995 en lente 1996), meer
 • IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Projecten | Datasets